Print

Voorstellen van burgers

Inwoners van de gemeente hebben het recht om zelf voorstellen en vragen over de gemeentelijke beleidsvoering en dienstverlening op de agenda van de gemeenteraad te brengen en deze ook eventueel toe te lichten.

De gemeenteraad is verplicht zich over zo'n voorstel van burgers te buigen als er een voldoende groot draagvlak voor bestaat. Om ontvankelijk te zijn moet het verzoek worden gesteund door ten minste:

  1. 2 % van het aantal inwoners ouder dan 16 jaar in gemeenten met minder dan 15 000 inwoners;
  2. 300 inwoners ouder dan 16 jaar in gemeenten met minstens 15 000 inwoners en minder dan 30 000 inwoners;
  3. 1 % van het aantal inwoners ouder dan 16 jaar in gemeenten met minstens 30 000 inwoners.

Het verzoek moet schriftelijk worden ingediend bij het college per aangetekende brief door middel van een formulier dat door de gemeente ter beschikking wordt gesteld, en moet minstens 20 dagen voor de dag van de gemeenteraadsvergadering bij het college toekomen om tijdens de eerstvolgende gemeenteraad behandeld te kunnen worden. Zo niet wordt het voorstel behandeld op de daaropvolgende gemeenteraad.

Alvorens op de grond van het verzoek in te gaan, doet de gemeenteraad steeds vooraf uitspraak over zijn bevoegdheid ten aanzien van de in het verzoek vermelde voorstellen en vragen. Binnen zijn bevoegdheid bepaalt de gemeenteraad welk gevolg er aan de voorstellen of vragen wordt gegeven en hoe dat wordt bekendgemaakt.