Vereniging of vennootschap voor maatschappelijk welzijn

Definitie

Een vereniging of vennootschap voor maatschappelijk welzijn is een samenwerkingsverband opgericht door één of meerdere openbare centra voor maatschappelijk welzijn, met andere openbare besturen of met andere rechtspersonen dan rechtspersonen die een winstoogmerk hebben. De vereniging of vennootschap voor maatschappelijk welzijn kan vijf vormen aannemen (zie verder).

De vereniging is een publieke of private rechtspersoon die taken overneemt die aan de OCMW’s zijn toevertrouwd. Een vereniging of vennootschap voor maatschappelijk welzijn houdt een verzelfstandiging in van de uitvoering van deze taken. Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur  bepaalt de voorwaarden waaronder een OCMW een vereniging of vennootschap kan oprichten of eraan kan deelnemen. De partners in dit samenwerkingsverband kunnen andere OCMW’s zijn, andere verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn, gemeenten, openbare besturen en/of andere rechtspersonen zonder winstoogmerk (vzw’s).

Soorten verenigingen en vennootschappen voor maatschappelijk welzijn

Deel 3, titel 4 van het decreet over het lokaal bestuur bepaalt de deelname aan en de oprichting  door een OCMW van een vereniging of vennootschap voor maatschappelijk welzijn. Hoofdstuk één bevat de algemene bepalingen. De volgende hoofdstukken bepalen de vijf vormen van dit samenwerkingsverband.

  • De welzijnsvereniging is een samenwerking in de vorm van een publiekrechtelijke rechtspersoon die bepaalde opdrachten kan uitvoeren die aan een OCMW zijn toevertrouwd en voor leidinggevende, staf-, expert- en managementfuncties.
  • De autonome verzorgingsinstelling is een publiekrechtelijke rechtspersoon opgericht met het oog op de exploitatie van een ziekenhuis of een gedeelte van een ziekenhuis.
  • De ziekenhuisvereniging is een vereniging van privaat recht met het oog op de gehele of gedeeltelijke exploitatie van een ziekenhuis of ziekenhuisgebonden activiteiten (vzw).
  • De vereniging voor sociale dienstverlening of de vennootschap voor sociale dienstverlening is een privaatrechtelijke rechtspersoon (vzw of vso) die dient voor het vervullen van sociale doeleinden (met uitsluiting van de gehele of gedeeltelijk exploitatie van een ziekenhuis of ziekenhuisgebonden activiteiten).
  • De woonzorgvereniging of de woonzorgvennootschap is een vereniging of vennootschap van privaatrecht met betrekking tot woon- en zorgcentra, met uitsluiting van de gehele of gedeeltelijke exploitatie van een ziekenhuis of ziekenhuisgebonden activiteiten.

Kenmerken van verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn

De vijf vormen waaronder een OCMW taken kan verzelfstandigen, hebben verschillende kenmerken. Naast de rechtsvorm geeft het decreet ook bepalingen omtrent o.m. het doel, de oprichtingsvoorwaarden, de partners, het personeel, de duur van de vereniging, de vertegenwoordiging van het OCMW in de vereniging en het bestuurlijk toezicht op de beslissingen van het OCMW en de vereniging.

Bekijk via onderstaande links de kenmerken van de verschillende verenigingen en vennootschappen voor maatschappelijk welzijn en de bepalingen met betrekking tot het toezicht.