Strategische projecten

De lokale besturen zijn voor de Vlaamse Regering belangrijke partners om op uitdagingen die zich stellen in onze samenleving een antwoord te kunnen bieden. De lokale besturen zijn niet het “laagste” bestuursniveau, maar het “eerste” bestuursniveau, aangezien ze als eerste in contact komen met onze burgers. Daarom wil de Regering de komende regeerperiode het lokale bestuursniveau verder versterken. De Vlaamse Regering wil dit doen door de lokale besturen beleidsinstrumenten en financiële middelen te geven om hun bestuurskracht te vergroten, door hen meer autonomie en beleidsvrijheid te geven, door het bovenlokale overheidslandschap transparanter te maken en ten slotte door de stem van de burger nog luider te laten klinken.

Om deze beleidsdoelstellingen te realiseren wordt binnen het Agentschap Binnenlands Bestuur een aantal projecten opgestart. Het gaat onder andere om de fusies van gemeenten, een commissie decentralisatie tussen de Vlaamse Regering en de lokale besturen, verbetering van de organieke regelgeving en de regiovorming. Meer informatie over de beleidsdoelstellingen kan ook teruggevonden worden in de Beleidsnota Binnenlands Bestuur en Stedenbeleid 2019-2024.

Nieuws & Artikels

Meer lezen
fusies gemeenten

Vlaams Parlement keurt fusiedecreet gemeenten goed

Het Vlaams Parlement heeft woensdag 15 juni 2016 het decreet over de vrijwillige fusie van gemeenten goedgekeurd. Gemeenten die deze stap wensen te zetten, moeten dit definitief beslissen voor eind 2017.

Publicatiedatum
vrijdag 17 juni 2016
Meer lezen
Meer lezen

Actualiteitsdebat over de door de Vlaamse Regering voorgestelde hervorming van de provincies.

Op woensdag 15 juni 2016 hield de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement een actualiteitsdebat over de door de Vlaamse Regering voorgestelde hervorming van de provincies. Onderstaand document bevat het woordelijk verslag van deze zitting. Het deel over de provinciale hervormingen kunt u terugvinden vanaf pagina 6 tot en met pagina 32. 

Publicatiedatum
vrijdag 17 juni 2016
Meer lezen
Meer lezen

Goedkeuring conceptnota Bestuurlijk Toezicht

Vrijdag 27 mei stemde de Vlaamse Regering in met de conceptnota 'Hervorming Bestuurlijk toezicht – toelichting wijzigingsvoorstellen'.

Publicatiedatum
dinsdag 31 mei 2016
Meer lezen
Meer lezen

De Vlaamse Regering stemt in met de conceptnota over de organieke uitwerking voor de integratie van het ocmw en de gemeentebesturen.

De Vlaamse Regering stemt in met de conceptnota over de organieke uitwerking voor de integratie van het ocmw en de gemeentebesturen. Deze conceptnota omschrijft dus de manier waarop het organieke kader wordt uitgewerkt om de doelstellingen en randvoorwaarden van de integratie tussen OCMW en gemeente te kunnen realiseren, rekening houdend met de juridische realiteit van twee afzonderlijke rechtspersonen.

Publicatiedatum
vrijdag 13 mei 2016
Meer lezen

Pagina's