Wijziging personeelsregelgeving

Het wijzingsdecreet van 3 juni 2016 tot wijziging van het Gemeentedecreet het Provinciedecreet en het decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn is een voorafname op het Decreet over het Lokaal Bestuur, maar beperkt zich tot enkele dringende materies, namelijk meer autonomie creëren inzake personeelsaangelegenheden. De wijzigingen kunnen al op korte termijn de werking van de lokale besturen vergemakkelijken. De belangrijkste wijzigingen op personeelsgebied zijn, summier samengevat, als volgt:

  • Meer autonomie voor de interne organisatie
  • Keuzevrijheid tussen statutaire en contractuele tewerkstelling
  • Verruiming van de mogelijkheid om statutaire personeelsleden ter beschikking te stellen
  • Deregulering van de personeelsevaluatie
  • Gemotiveerde afwijking van de secretarisnorm voor de leidinggevende personeelsleden van extern verzelfstandigde agentschappen of verenigingen wordt toegelaten
  • Uitbreiding van de mogelijkheid tot samenwerking voor personeelsselectie en wervingsreserves

Daarnaast krijgen de grote steden meer mogelijkheden om gemotiveerd af te wijken van de voorwaarden die de Vlaamse Regering oplegt voor de rechtspositieregeling van het personeel, weliswaar met respect voor bepaalde ondergrenzen.