Ondersteuning fusietrajecten

Algemene coördinatie ABB

Net zoals bij de vorige fusieoperatie zal ABB de algemene coördinatie opnemen.

Afwegingskader fusies

Uit de evaluatie blijkt dat een aantal pilootbesturen worstelden met het motiveren van de principebeslissing omdat die aan de start van het proces komt als nog vele factoren onduidelijk zijn. Aan het begin van het traject verwachten we dat bestuurders moed en visie tonen. Soms ontbreken de handvatten om de gesprekken te voeren tussen en binnen de besturen. Om daaraan tegemoet te komen, biedt de Vlaamse overheid een afwegingskader ter inspiratie. Daarmee kunnen besturen een betere inschatting maken van de kansen en bedreigingen die een fusie met zich kunnen meebrengen. Het zal hen daarnaast ook helpen om de principiële en definitieve beslissing tot fusie te motiveren.

Fusiefiche

Naar aanleiding van fusiegesprekken maakt ABB op vraag van de initiatiefnemers (gouverneur, besturen zelf, …) een fusiefiche op met daarin de belangrijkste kerncijfers van de deelnemende gemeenten op het vlak van bestuurlijke organisatie, personeel en financiën. Geïnteresseerde besturen kunnen die fiche opvragen via fusies@vlaanderen.be.

Financieel profiel lokaal bestuur

Deze tool geeft je inzicht in de uitgaven en ontvangsten, maar ook in het financieel evenwicht en de schulden van lokale besturen en maakt het mogelijk om een simulatie van fusiegemeenten uit te voeren.

Draaiboek fusies

Het draaiboek fusies biedt handvatten aan de gemeenten die vrijwillig willen fuseren om dit belangrijke veranderingstraject te begeleiden. Het draaiboek op de website van ABB ontsluit de verschillende aspecten van een fusie. Op generiek niveau en per deelthema geeft het aan:

  • Welke handelingen noodzakelijk zijn?
  • Wat het regelgevend kader bepaalt?
  • Welke elementen de gemeenten zeker moeten regelen?
  • Met welke timing ze rekening moeten houden?

Waar relevant bevat het draaiboek ook de nodige contactgegevens van sectorexperts, veel gestelde vragen, praktijkvoorbeelden, stappenplannen, ... Het draaiboek is een dynamisch gegeven, dat tot stand kwam met de inbreng van experten binnen het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB), maar ook met de inbreng van de sectoradministraties van de Vlaamse en federale overheid en in samenspraak met de VVSG. Ook in de toekomst zal ABB het draaiboek verder aanvullen en bijsturen.

Centraal en provinciaal toegangspunt

Het Agentschap Binnenlands Bestuur biedt een centraal toegangspunt aan voor alle vragen over fusies via fusies@vlaanderen.be.

Daarnaast kunnen lokale besturen en de gouverneurs bij vragen over fusies terecht bij provinciale contactpunten. De contactpunten werken in de provinciale kantoren van ABB en bevinden zich daardoor dicht bij de lokale besturen. Als bruggenbouwers tussen de lokale besturen, de gouverneurs en ABB nemen zij volgende taken op:

  • Eerste aanspreekpunt voor lokale besturen: vragen en problemen opvangen, dispatchen en opvolgen, en antwoorden en oplossingen terugkoppelen naar de lokale besturen
  • Fusietrajecten begeleiden: deelname startgesprek, ondersteuning bij intervisies, …
  • Gouverneur ondersteunen: eerste aanspreekpunt voor gouverneur, vragen en problemen signaleren aan de gouverneur, …

Wil je te weten komen wie contactpunt is voor jouw provincie? Mail dan naar fusies@vlaanderen.be.

De lokale besturen hoeven voor een antwoord op hun vragen dus niet zelf op zoek naar de juiste contactpersoon binnen de Vlaamse of federale overheid. ABB registreert alle vragen, stuurt ze door naar de verantwoordelijke administraties en volgt eveneens op of de vraagsteller al een antwoord ontving.

Vragen die regelmatig terugkeren, worden verwerkt in veelgestelde vragen over fusies en ter beschikking gesteld via het draaiboek ‘vrijwillige fusies van gemeenten’.

Intervisie

ABB bood de 7 pilootbesturen een intensieve begeleiding aan. De inzichten die het agentschap daarbij verwierf, werden verwerkt in het bestaande generieke aanbod. ABB zal haar ondersteuningsaanbod bijsturen om het beter schaalbaar te maken. De keuze voor vrijwillige fusies maakt het moeilijk in te schatten hoe omvangrijk de fusieoperatie zal zijn. In vergelijking met de vorige fusiegolf zal er hoe dan ook meer proactief gewerkt worden op concrete thema’s (personeel, financiën, IT, veranderingsmanagement, …) met een grotere nadruk op informatie-uitwisseling en intervisie.

Startgesprek

Bij kennisname van de beslissing tot fusie kan de gouverneur op vraag van de deelnemende besturen een startgesprek organiseren. Op dit startgesprek zal het fusiekader en het ondersteuningsaanbod worden toegelicht.