Slotrapport 2019

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans gaf aan het begin van de regeerperiode 2014-2019 de opdracht aan een paritair samengestelde commissie, met vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering en van de lokale en provinciale besturen, om concrete afspraken te maken over het verhogen van de autonomie van de lokale besturen. In het slotrapport wordt nagegaan in welke mate deze afspraken hebben geleid tot concrete realisaties. Dit slotrapport kwam tot stand op basis van de insteek van alle betrokken Vlaamse administraties en van de leden van de paritaire commissie.

Algemeen kan worden geconcludeerd dat de Vlaamse Regering zo goed als alle engagementen heeft gerealiseerd. Dit resulteert in een Vlaamse overheid die in tal van domeinen significant meer ruimte en autonomie laat aan de lokale besturen om op basis van de eigen noden en wensen hun lokale beleid vorm te geven binnen de ruime kaders die zijn uitgetekend door de Vlaamse overheid.

In het slotrapport wordt dieper ingegaan op de concrete realisaties per betrokken beleidsdomein.