Print

Erfpacht/opstal

Overeenkomsten betreffende het recht van erfpacht en recht van opstal worden geregeld door respectievelijk de wet van 10 januari 1824 over het recht van erfpacht en de wet van 10 januari 1824 over het recht van opstal.

Erfpacht is een tijdelijk zakelijk recht waarbij een persoon (natuurlijk persoon of rechtspersoon) gedurende een periode van minstens 27 jaar en maximum 99 jaar het volle genotsrecht krijgt over een onroerend goed dat aan de ander toebehoort onder de verplichting aan de erfverpachter een jaarlijkse vergoeding in geld of in natura (canon of cijns) te betalen.

Het recht van opstal is een tijdelijk onroerend zakelijk recht waarbij een persoon (natuurlijk persoon of rechtspersoon) gedurende maximum 50 jaar gebouwen, werken of beplantingen mag oprichten op, boven of onder andermans grond.

Beslissing

De raad van het lokaal bestuur heeft de bevoegdheid over het verlenen van een recht van erfpacht of opstal:

Het uitvoerend orgaan in kwestie zal het dossier verder voorbereiden:

  • college van burgemeester en schepenen (Gemeentedecreet - artikel 57 §1)
  • voorzitter OCMW-raad (OCMW-decreet - artikel 58, §1);
  • voorzitter samen met secretaris van de kerkraad (Eredienstendecreet - artikel 15).

Zo is een schattingsverslag vereist (*). De vergoeding voor het erfpacht- of opstalrecht wordt dan vastgesteld door een bepaalde coëfficiënt toe te passen op de verkoopswaarde. Bovendien is ook een bodemattest nodig.

 

(*) De federale aankoopcomités en de ontvangers van de registratie zijn bevoegd om een schattingsverslag op te stellen. Naar aanleiding van de zesde staatshervorming kunnen ze dat niet meer doen voor de lokale besturen. Lokale besturen  moeten dus een beroep doen op een landmeter-expert, tenzij het dossier verloopt via de Afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse overheid.

Deze laatste kan een schattingsverslag opstellen als dat kadert binnen haar taak tot het verlijden van akten. Daarvoor is het vereist dat het lokale bestuur het volledige dossier, en de uiteindelijke akte, via die Afdeling laat verlopen (Decreet van 19 december 2014 houdende de Vlaamse vastgoedcodex).