Print

Aankoop

Beslissing

De raad van het lokaal bestuur beslist over de aankoop van een onroerend goed.

Het uitvoerend orgaan zal het dossier verder voorbereiden:

 • college burgemeester en schepenen (Gemeentedecreet - artikel 57, §1);
 • voorzitter OCMW-raad (OCMW-decreet - artikel 58, §1);
 • of voorzitter samen met secretaris van de kerkraad (Eredienstendecreet - artikel 15).

Zo is een schattingsverslag vereist(*). De aankoopprijs mag in principe de geschatte waarde niet overschrijden. Een geringe afwijking om een bijzondere reden is wel mogelijk. Dit moet gemotiveerd worden in het besluit van de raad.

De raad van het lokale bestuur in kwestie neemt het definitieve besluit tot aankoop.

Uitzondering: nominatieve vermelding in budget

Om snel te kunnen optreden, kan het lokaal bestuur de aankoop nominatief vermelden in het vastgestelde budget. In dat geval zijn immers de volgende organen bevoegd:

 • voor de gemeente: het college van burgemeester en schepenen (Gemeentedecreet - artikel 57, §3, 8°, b);
 • voor het OCMW: het vast bureau, een bijzonder comité of de secretaris voor zover deze bevoegdheid werd overgedragen (OCMW-decreet - artikel 52, tweede lid, 18°);
 • voor de eredienst: niet van toepassing. De kerkraad is steeds bevoegd.

Als het project of de buurt duidelijk omschreven is in het budget, kan de raad bijvoorbeeld een nominatief bedrag voorzien voor:

 • het uitoefenen van voorkooprechten bij een openbare verkoop, bijvoorbeeld voorkooprechten voorzien in de Vlaamse wooncode of het decreet ruimtelijke ordening in het kader van het woon- en pandenbeleid van de gemeente;
 • de verkoop van onroerende goederen in een bepaalde industriezone binnen de voorwaarden van het reglement;
 • aankopen in der minne naar aanleiding van een bepaald project, bijvoorbeeld voor de aanleg van een straat, fietspaden, rioleringswerken.

Uitzondering: dwingende en onvoorziene omstandigheden

Ingeval van overmacht kunnen de volgende organen op eigen verantwoordelijkheid over de uitgaven beslissen:

 • voor de gemeente: het college van burgemeester en schepenen (Gemeentedecreet - artikel 157);
 • voor het OCMW: de OCMW-raad of de voorzitter (OCMW-decreet - artikel 159);
 • voor de eredienst: de kerkraad is steeds bevoegd.

Het betreft hier dwingende en onvoorziene omstandigheden waarbij het geringste uitstel onbetwistbare schade zou veroorzaken. Deze bepaling dient strikt geïnterpreteerd te worden. Het is bedoeld om bewarende maatregelen te kunnen nemen in geval van overmacht.

Ondertekening

De ondertekeningsbevoegdheid voor stukken van de organen van lokale besturen is geregeld in het:

 

(*) De federale aankoopcomités en de ontvangers van de registratie zijn bevoegd om een schattingsverslag op te stellen. Naar aanleiding van de zesde staatshervorming kunnen ze dat niet meer doen voor de lokale besturen. Lokale besturen  moeten dus een beroep doen op een landmeter-expert, tenzij het dossier verloopt via de Afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse overheid.

Deze laatste kan een schattingsverslag opstellen als dat kadert binnen haar taak tot het verlijden van akten. Daarvoor is het vereist dat het lokale bestuur het volledige dossier, en de uiteindelijke akte, via die Afdeling laat verlopen (Decreet van 19 december 2014 houdende de Vlaamse vastgoedcodex).