Print

Patrimonium

Het Agentschap Binnenlands Bestuur biedt handvaten aan lokale besturen voor een correct patrimoniumbeheer.  We streven zo transparante procedures en gelijke kansen na voor alle betrokkenen.

In de rubriek Vastgoedtransacties gaan we in op aankoop en verkoop, concessie, erfpacht en opstal, pacht en verhuur, jacht- en visrechten, onteigening en erfdienstbaarheden.

We geven ook uitleg over begraven en cremeren.

Basisregels over gemeentewegen komen in de rubriek Wegen aan bod.

Nieuws & Artikels

Meer lezen

De Vlaamse Regering keurt uitvoeringsbesluit bij Vlaams Onteigeningsdecreet principieel goed

De Vlaamse Regering hecht haar principiële goedkeuring aan het uitvoeringsbesluit bij het Vlaams Onteigeningsdecreet. Dit decreet stelt één overkoepelende onteigeningsregeling voor alle onteigeningen binnen het Vlaamse Gewest voorop. Er wordt een eenvormige, snelle en efficiënte procedure uitgewerkt die zowel in het belang van de overheid (projecten realiseren van algemeen belang) als dat van de burger (zekerheid over rechtspositie en een optimale rechtsbescherming) speelt.

Publicatiedatum
maandag 19 juni 2017
Meer lezen
Meer lezen

Decreet over onteigening voor het algemeen nut bekrachtigd en afgekondigd

Op vrijdag 24 februari heeft de Vlaamse Regering het decreet over onteigening voor het algemeen nut bekrachtigd en afgekondigd. Dit decreet werd op 15 februari door het Vlaams Parlement aangenomen.

Publicatiedatum
maandag 27 februari 2017
Meer lezen
Meer lezen

Ontwerp van decreet over onteigening voor het algemeen nut definitief goedgekeurd

Op vrijdag 21 oktober heeft de Vlaamse Regering het ontwerp van decreet betreffende onteigening voor het algemeen nut definitief goedgekeurd. Dit gaat nu ter behandeling naar het Vlaams Parlement.

Publicatiedatum
dinsdag 25 oktober 2016
Meer lezen

Veel gestelde vragen