Overzicht parlementaire vragen

Zittingsjaar: 2020-2021
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
144 Gemeenteraad - Controlerecht op bevoegdheden die zijn overgedragen aan intergemeentelijke structuren
143 Lokale politici - Klachten over fraude en belangenvermenging
142 Structureel langdurig afwezige schepenen - Eventuele sanctieregeling
140 Lokale overheden - Financiële impact corona
129 Over de verstrengde erkenningsvoorwaarden voor de lokale geloofsgemeenschappen
128 Gemeenten - Schuldenlast
125 Over de mogelijkheden voor verlof of tijdelijke werkloosheid voor medewerkers van de Vlaamse overheid of een lokaal bestuur die nood hebben aan kinderopvang naar aanleiding van coronamaatregelen
125 Fietsinfrastructuur op gemeentelijke wegen - Vlaamse subsidies
119 Gemeenteraad - Inzagerecht ontwerpbesluiten en bijhorende stukken
114 Over de nieuwe erkenningsvoorwaarden voor moskeeën en andere geloofsgemeenschappen
114 Lokale besturen - Procedure voor transacties van onroerende goederen
109 Sociale huisvestingsmaatschappij (SHM) Vivendo - Mogelijke belangenvermenging
108 Aanpassing openbare verlichting - Lokale besturen
102 Lokale klimaatacties - Projectoproep
99 Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden - Stand van zaken
77 Relance na corona - Ondersteuning lokale besturen
67 Agenda raad van bestuur en algemene vergadering intercommunales - Rol gemeenteraad
65 Lokale geloofsgemeenschappen - Erkenning moskeeën
64 Gemeenteraadsleden - Inzagerecht
62 Lokale overheden - Uitgifte schulden (2)

Pagina's