Parlementaire vragen Werking bestuur

Zittingsjaar: 2021-2022
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
2366 Over de ruimte voor inspraak tijdens gemeente- en OCMW-raden
2007 Over digitaal vergaderen bij lokale besturen via livestream
1704 Over cross-border als alternatief voor GAS 5-boetes
1152 Over de handhaving van de verboden op vuurwerk en de verkoop ervan
845 Over de organisatie van studieruimtes door lokale besturen in het licht van de coronapandemie
747 Over voorafgaande openbaarheid van ontwerpbesluiten van bestuursorganen
600 Over de invoering van het 'Trajectcontrole as a service'-systeem door lokale besturen
318 Over het grote aantal gemeente- en OCMW-raadsleden dat reeds ontslag nam in deze legislatuur
217 Decreet Lokale Besturen - Formele motivering constructieve motie van wantrouwen
194 Decreet Lokaal Bestuur - Artikel 36
176 Labo lokale burgerparticipatie - Eerste resultaten
175 Over het arrest van de Raad van State over de aanleg van een taalregister in de faciliteitengemeenten
150 Gemeentelijke volksraadpleging - Onderzoek toelaatbaarheid door gemeenteraad
135 Gemeenteraad Antwerpen - Opmaak ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) - Goedkeuring standaardovereenkomst voor doorrekening van regiekosten
117 Decreet Lokaal Bestuur - Verbod gemeenteraadsleden om overeenkomst te sluiten met de gemeente
87 Beslissingen college van burgemeester en schepenen - Klachten van gemeenteraadsleden
66 Gemeenteraadszittingen - Livestream en video-opname
63 Mandaat van burgemeester en schepenen - Impact constructieve motie van wantrouwen
54 Decreet Lokaal Bestuur (DLB) - Deontologische commissie
36 Coronapandemie - Bevoegdheden burgemeesters

Pagina's