Parlementaire vragen Werking bestuur

Zittingsjaar: 2019
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
17 Gemeenten - Medewerking bij het invullen van anderstalige documenten
7 Gemeenteraadsverkiezingen 2018 - Oproepingsbrieven faciliteitengemeenten
Zittingsjaar: 2019-2020
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
1184 Over het aantal gemeenteraden dat gedurende het eerste jaar van de lokale bestuursperiode ontslag neemt uit zijn of haar mandaat
721 Over de implementatie van de constructieve motie van wantrouwen bij de lokale besturen
526 Over de verantwoordelijkheid van lokale besturen m.b.t. het organiseren van het Te Deum en de uitvoering van het Vlaams volkslied
107 Over interbestuurlijke samenwerking
90 Over de gevolgen van de arresten van het Grondwettelijk Hof van 10 oktober 2019 tot vernietiging van de bepalingen tot schrapping van de mogelijkheid voor burgers om onder bepaalde voorwaarden in rechte op te treden namens de gemeente of de provincie
56 Voorbereiding gemeenteraadszitting - Terbeschikkingstelling beleidsdocumenten
53 Lokale overheden - Initiatiefrecht coalitievorming
46 Gemeenteraden - Inperking van het recht op het maken van opnames
18 Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) - Klachten lokalen besturen
16 Lokale overheden - Inzagerecht raadsleden
9 Gemeentelijke informatiebladen - Neutrale berichtgeving
Zittingsjaar: 2018-2019
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
876 Over het inzagerecht van gemeente- en OCMW-raadsleden
793 Over de participatie van burgers door de agendering van voorstellen en vragen op de gemeenteraad
774 Over de niet-benoeming van vier op de zes burgemeesters van de faciliteitengemeenten in de Rand rond Brussel
739 Over het inzagerecht van gemeente- en OCMW-raadsleden
681 Over de bevindingen en aanbevelingen van het globaal rapport van Audit Vlaanderen over de organisatieaudits 2015-2018 bij de lokale besturen
592 Over een recent arrest van het Hof van Cassatie met betrekking tot de toepassing van de taalwetgeving in de faciliteitengemeenten
573 Over de gevolgen van een beroep tegen een uitspraak van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen voor de installatievergadering van een nieuwe gemeenteraad

Pagina's