Parlementaire vragen Financiering

Zittingsjaar: 2019-2020
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
133 Over de gedeeltelijke overname van de responsabiliseringsbijdragen van Vlaamse steden en gemeenten
123 Meerjarenplannen lokale besturen - Evolutie belastingtarieven
115 Over de extra steun voor lokale besturen in het regeerakkoord
87 Lokale overheden - Belasting op banken en geldautomaten
82 Lokale meerjarenplannen en -begrotingen - middelenbesteding
74 Pensioenlasten lokale besturen - Tegemoetkoming Vlaamse overheid
55 Plattelandsgemeenten - Bijkomende financiering
31 Responsabiliseringsbijdragen Antwerpen - Gedeeltelijke overname door de Vlaamse Regering
20 Begroting - Religie-gerelateerde uitgaven
19 Leegstand winkelpanden - Inning van lokale leegstandsbelastingen
Zittingsjaar: 2018-2019
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
870 Over de verdeling van de middelen van het Gemeentefonds
558 Over het digitaal verzenden van aanslagbiljetten door lokale en provinciale overheden
310 Gemeenten - Verhaalbelasting op de verwerving van de wegzate
284 Belastingen gebaseerd op het kadastraal inkomen - Regeling voor lokale overheden
250 Verlaging onroerende voorheffing voor sociale verhuurkantoren (SVK)
Zittingsjaar: 2017-2018
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
427 Betaalde logies - Heffing taks door steden en gemeenten
207 Retributiereglement lokale besturen - Administratiekosten bij fiscale schuldvorderingen
Zittingsjaar: 2016-2017
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
901 Sectorale subsidies ontwikkelingssamenwerking - Inkanteling
294 Gemeentefonds - Gemeenten met verminderde dotaties
237 Lokale besturen - Financieringsmogelijkheden

Pagina's