Autofinancieringsmarge

Definitie:

De autofinancieringsmarge (AFM) is het verschil tussen enerzijds het verschil tussen de ontvangsten en uitgaven uit de exploitatie en anderzijds de netto periodieke aflossingen.

Bron:

BVR BBC art. 1

Omschrijving:

De AFM is het verschil tussen het exploitatiesaldo en de aflossingen van leningen. Ze geeft weer of de financiën van het bestuur op een structurele manier in evenwicht zijn en duidt aan of het bestuur in staat is zijn leningslasten (aflossingen  van kapitaal en intresten) te dragen met het overschot uit de gewone werking (het saldo van de exploitatie-ontvangsten en -uitgaven).

Een positieve AFM betekent dat er van het exploitatiesaldo, na het vereffenen van de leningslasten, nog middelen overblijven om een deel van de investeringsuitgaven rechtstreeks te financieren of om bijkomende leningen aan te gaan.

De AFM moet positief zijn in het laatste boekjaar van de periode van het meerjarenplan. Als dat niet het geval is, vernietigt de provinciegouverneur het meerjarenplan.

Opdat niet-recurrente verrichtingen geen vertekend beeld zouden geven, wordt de AFM maar geëvalueerd op het laatste jaar van het meerjarenplan. Voor de tussenliggende jaren is wel een negatieve autofinancieringsmarge mogelijk.

Berekeningswijze:

Vanuit de geraamde en de geboekte bedragen op de algemene rekeningen (AR) van het rekeningenstelsel voor de budgettaire verrichtingen wordt de AFM berekend volgens het volgende schema:

AutofinancieringsmargeI - II
  
I. ExploitatiesaldoAR 7 - AR 6
II. Netto periodieke aflossingena - b
    a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissenAR 421 + AR 422 + AR 423 + AR 424
    b. Periodieke terugvordering leningen

AR 4952 + AR 4943 + AR 4944

Verwante inhoud