Concurrentiedialoog

 

De concurrentiedialoog kan enkel toegepast worden voor bijzonder ingewikkelde opdrachten, wanneer de aanbestedende overheid:

niet in staat is de technische middelen te bepalen die aan haar behoeften kunnen voldoen of te beoordelen wat de markt te bieden heeft op het vlak van technische, financiële of juridische oplossingen;
van oordeel is dat de toepassing van de openbare of beperkte procedures het onmogelijk maakt de opdracht te plaatsen.

Deze gunningwijze laat de aanbestedende overheid toe om de inschrijvers reeds bij de opmaak van het bestek te betrekken.

De procedure start met een aankondiging van de opdracht. Hierin worden de eisen inzake selectie vermeld. Eveneens worden de behoeften en eisen, alsook de gunningcriteria in de aankondiging of in een beschrijvend document bepaald.

De selectie gebeurt analoog aan een onderhandelingsprocedure met bekendmaking. De aanbestedende overheid selecteert de gegadigden overeenkomstig de selectiecriteria. De geselecteerden worden dan gelijktijdig en schriftelijk uitgenodigd om deel te nemen aan de dialoog.

Deze dialoog met de geselecteerden heeft als doel na te gaan en te bepalen welke oplossingen geschikt zijn om zo goed mogelijk aan de behoeften te voldoen. Tijdens de dialoog kan de aanbestedende overheid met de deelnemers alle aspecten van de opdracht bespreken. Ze waarborgt daarbij de gelijke behandeling van alle deelnemers.

De aanbestedende overheid kan bepalen dat de dialoog in opeenvolgende fases verloopt om het aantal te bespreken oplossingen te verminderen op basis van de gunningcriteria. De dialoog wordt voort gezet totdat men, na vergelijking en op grond van de gunningcriteria, kan bepalen welke oplossing of oplossingen aan de behoeften en eisen kan of kunnen voldoen. Daarna wordt de dialoog gesloten.

De aanbestedende overheid nodigt dan gelijktijdig en schriftelijk iedere deelnemer waarvan één of meerdere oplossingen zijn gekozen, uit om een eindofferte in te dienen. In de uitnodiging worden de voorwaarden die van toepassing zijn tijdens de uitvoering van de opdracht vermeld.

De ontvangen eindoffertes worden beoordeeld op basis van de gunningcriteria en de aanbestedende overheid kiest de offerte die vanuit haar oogpunt de economisch voordeligste is. De opdracht wordt gesloten door de ondertekening van een overeenkomst tussen de partijen.