Vlaamse Regering verdeelt Vlaanderen in 17 referentieregio’s

Publicatiedatum
vrijdag 12 maart 2021

Vandaag keurde de Vlaamse Regering de definitieve indeling in 17 referentieregio’s goed. Limburg telt 3 referentieregio’s. We starten een traject op om deze regio’s af te bakenen tegen het paasreces van 2021.

De referentieregio’s worden het afstemmingsniveau voor alle vormen van intergemeentelijke en bovenlokale samenwerking in Vlaanderen. Tegelijk stelde de Vlaamse Regering het vervolgtraject vast. De regiovorming kan nu echt van start gaan.

Vlaanderen geeft zelf het goede voorbeeld. Zij hanteert de volgende algemene aanpak voor de door haar opgelegde of gestimuleerde samenwerkingen:

  • Nieuwe samenwerkingsverbanden worden meteen afgestemd op de referentieregio’s.
  • Bestaande samenwerkingsverbanden worden tegen ten laatste 1 januari 2025 afgestemd op de referentieregio’s.
  • Voor een heel specifiek samenwerkingsverband kan de Vlaamse Regering tijdelijk uitstel of een definitieve afwijking toestaan.

De definitieve indeling in referentieregio’s is ook voor de lokale besturen het startpunt om hun samenwerkingsverbanden af te stemmen qua werkingsgebied.

  • Nieuwe samenwerkingsverbanden worden meteen afgestemd op de referentieregio’s.
  • Bestaande samenwerkingsverbanden worden tegen ten laatste 1 januari 2031 afgestemd op de referentieregio’s.
  • Voor een heel specifiek samenwerkingsverband kan de Vlaamse Regering tijdelijk uitstel of een definitieve afwijking toestaan.

Opvallend: voor samenwerkingsverbanden die binnen de grenzen van een referentieregio blijven, wordt het goedkeuringstoezicht afgeschaft. In de plaats komt een meldings- en publicatieplicht en een voorafgaand niet-bindend advies van ABB. Dit zowel voor de oprichting als voor een statutenwijziging.

Ook met de federale overheid start Vlaanderen de dialoog op. Idealiter worden federale afbakeningen zoals politie- en hulpverleningszones herschikt binnen de referentieregio’s.

geografische kaart met Vlaamse regio's