Vlaamse Regering keurt wijzigingsdecreet organieke decreten definitief goed

Publicatiedatum
donderdag 24 maart 2016

Na onderhandeling met de vakorganisaties en advies van de Raad van State keurde de Vlaamse Regering op 18 maart 2016 definitief het ontwerp van decreet goed tot wijziging van het Gemeentedecreet, het Provinciedecreet en het decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

Het ontwerp van decreet is een voorafname op het Decreet Lokaal Bestuur, maar beperkt zich tot enkele dringende materies, namelijk meer autonomie creëren inzake personeelsaangelegenheden, zoals overeengekomen is in het Vlaamse regeerakkoord 2014-2019, en het toezicht regelen op de hulpverleningszones, ingesteld door de Wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid.

De wijzigingen met betrekking tot personeel kunnen al op korte termijn de werking van de lokale besturen vergemakkelijken. Een regeling voor het toezicht op de hulpverleningszones drong zich op, nu die hulpverleningszones operationeel geworden zijn. Hierbij wordt naar analogie met het toezicht op de politiezones het algemeen toezicht van het Vlaamse Gewest geregeld, naast het bestaande specifieke toezicht door de federale overheid.

De belangrijkste wijzigingen op personeelsgebied zijn, summier samengevat, als volgt:

  • Meer autonomie voor de interne organisatie
  • Afschaffing van de personeelsformatie
  • Keuzevrijheid tussen statutaire en contractuele tewerkstelling
  • Verruiming van de mogelijkheid om statutaire personeelsleden ter beschikking te stellen
  • Deregulering van de personeelsevaluatie
  • Gemotiveerde afwijking van de secretarisnorm voor de leidinggevende personeelsleden van extern verzelfstandigde agentschappen of verenigingen wordt toegelaten
  • Uitbreiding van de mogelijkheid tot samenwerking voor personeelsselectie en wervingsreserves

Daarnaast krijgen de grote steden meer mogelijkheden om gemotiveerd af te wijken van welbepaalde minimale voorwaarden die de Vlaamse Regering kan opleggen voor de rechtspositieregeling van het personeel, weliswaar met respect voor bepaalde ondergrenzen.

Het ontwerp van wijzigingsdecreet wordt nu ingediend bij het Vlaams Parlement.