LEKP 2.1: Versterking LEKP om energie-armoede te voorkomen

Publicatiedatum
vrijdag 24 februari 2023

Op 16 december is het LEKP 2.1 goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Minister Somers trekt 16 miljoen euro uit voor deze versterking van het Lokaal Energie- en Klimaatpact, dat als addendum aan het LEKP 2.0 toegevoegd wordt. Vanaf maart 2023 zal ook jouw lokaal bestuur kunnen intekenen voor deze subsidie.

Deze versnelde uitbreiding van engagementen bovenop het LEKP 2.0 blijft urgent door de energiecrisis van het afgelopen jaar. Het is meer dan ooit duidelijk geworden dat we als samenleving de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen versneld moeten afbouwen om meer weerbaar te zijn bij toekomstige prijsschokken. Steeds meer huishoudens dreigen anders geconfronteerd te worden met energie-armoede.

Het LEKP 2.1 gelooft in oplossingen op maat en richt zich daarom specifiek op het wijkniveau. Samen met de lokale besturen zetten we in op versnelde collectieve renovatie met oog voor sociale diversiteit en het toegankelijk maken van hernieuwbare energie via energiegemeenschappen.

Wat houdt deze versterking van het LEKP in?

 • Realisatie van minstens één thematisch wijkverbeteringscontract waarbinnen een collectieve renovatie wordt gefaciliteerd voor einde 2025. Een thematisch wijkverbeteringscontract kenmerkt zich door 4 elementen: (i) het is gericht op de uitvoering van een collectieve renovatie, (ii) het betreft een nieuwe samenwerkingsvorm, (iii) binnen een specifieke wijk, (iv) met oog voor sociale diversiteit;
 • Opmaak van een voorgesteld renovatietraject op maat van elke bewoner waar de klimaattafel georganiseerd wordt, voor 50 per 1.000 huishoudens en dit voor einde 2025;
 • Een verdubbeling en versnelling voor de doelstelling: ‘1 coöperatief/participatief hernieuwbaar energieproject per 500 inwoners tegen 2030’: minstens 36 kWp in plaats van 18 kWp per 500 inwoners, waarvan 18 kWp per 500 inwoners wordt gerealiseerd voor einde 2025.
 • Toegang tot de activiteiten van een energiegemeenschap operationaliseren voor 1 per 500 inwoners voor einde 2025.

De eerste energiegemeenschap van ons land is de wijk Otterbeek in Mechelen. Sinds september 2022 betalen de bewoners minder dan het sociaal tarief door het delen van 729 zonnepanelen op hun daken.  

De eerste energiegemeenschap van ons land is de wijk Otterbeek in Mechelen. Sinds september 2022 betalen de bewoners minder dan het sociaal tarief door het delen van 729 zonnepanelen op hun daken.

De Vlaamse overheid engageert zich om:

 • Een sterke kennisoverdracht te organiseren tussen lokale besturen met de eerste leerlessen uit de 11 lopende wijkverbeteringscontracten wat betreft het vernieuwd instrumentarium in het kader van de werkplatformen (deze zijn begin 2023 van start gegaan);
 • De beoogde wijkrenovatietool uit te breiden met de ontwikkeling van een digitaal platform (de ‘Digital Twin’) waarbij (i) databronnen gecombineerd worden met de best beschikbare instrumenten en analyses (zoals bijvoorbeeld warmtezoneringskaarten) en (ii) waarop publieke of private instrumenten op kunnen aansluiten (overheden, Energiehuizen, bouwsector, applicatie- en softwarebedrijven, …). Deze wordt niet enkel aan lokale besturen aangereikt, maar kan dus ook gekoppeld worden aan Energiehuizen om renovatietrajecten procesmatig te begeleiden;
 • Het aanbieden van een technische assistentiehub om lokale besturen en hun OCMW’s te ondersteunen in het opstarten van lokale energiegemeenschappen waarbij activiteiten ten gunste van mensen met risico op energie armoede kan worden uitgerold. De hub wordt aanbesteed in 2023 en zal zich inzetten voor het inhoudelijk technische, het aanbestedingsmatige, juridische en financiële maatwerk bij de realisatie van de activiteiten van de energiegemeenschap.
 • Het voorzien van een additionele budgettaire impuls van 16 miljoen euro voor de capaciteit bij lokale besturen ter realisatie van de versterkte engagementen in de komende twee jaren:
  • 9.000.000 euro in 2023,
  • 7.000.000 euro in 2024.

Hoe kan je lokaal bestuur intekenen op het LEKP 2.1?

Je kan vanaf nu de goedkeuring agenderen op de gemeenteraad. Vanaf 2 april tot 5 juli 2023 zal je deze beslissing ook kunnen opladen via het Loket voor Lokale Besturen. Je bestuur kan alleen intekenen op het LEKP 2.1 als het ook al ingetekend heeft op de vorige pacten. Wil je graag alsnog intekenen op het LEKP 2.0? Contacteer ons dan op LEKP-ABB@vlaanderen.be

De trekkingsrechten per gemeente zullen per ministerieel besluit vastgelegd worden in september 2023. De middelen zullen uiterlijk worden uitgekeerd op 30 april 2024.

Contact

Heb je nog vragen over de engagementen van het LEKP 2.1 of het intekenproces? Contacteer Team Klimaat of Netwerk Klimaat van VVSG