De bekendmaking van belasting- en retributiereglementen

De belasting- en retributiereglementen van de gemeenten en de provincies moeten integraal bekendgemaakt worden op de gemeentelijke dan wel de provinciale website (artikel 286, §1, 1° van het decreet over het lokaal bestuur; artikel 180bis, eerste lid, 1° van het Provinciedecreet). Wanneer dat precies moet gebeuren, wie daarvoor moet instaan en hoe lang het reglement op de website raadpleegbaar moet blijven, wordt uitgelegd in de algemene richtlijnen voor bekendmaking.

Bijzondere aandachtspunten:

  • Als de gemeenteraad of de provincieraad aan respectievelijk het college van burgemeester en schepenen of de deputatie een machtiging verleend heeft om de tarieven van een retributie te bepalen, moeten zowel het kaderreglement van de raad als het reglement van het college van burgemeester en schepenen of de deputatie bekendgemaakt worden. Voor beide gelden dezelfde bekendmakingsregels.
  • Een reglement dat afzonderlijk bekendgemaakt moet worden op de gemeentelijke of de provinciale website, komt vanzelf ook voor als lijstbesluit op de bekend te maken lijsten (zie artikel 285 van het decreet over het lokaal bestuur en artikel 180 van het Provinciedecreet).
  • De bekendmaking van een gemeentelijk belasting- of retributiereglement moet bijkomend blijken uit de aantekening in een register (artikel 288, tweede lid van het decreet over het lokaal bestuur).
    De burgemeester en de algemeen directeur dateren en ondertekenen de aantekening.
  • De ‘integrale’ tekst van het belasting-of retributiereglement bevat zowel het beschikkend gedeelte als de overwegingen. Het overwegend gedeelte vormt namelijk evengoed een onderdeel van het reglement. Eventueel worden ook bijlagen mee gepubliceerd (bijvoorbeeld een aangifteformulier).
  • Wijzigingen aan een belasting- of retributiereglement worden verwerkt in een gecoördineerde versie, die altijd actueel gehouden wordt op de website (artikel 1, eerste lid, 5° van het BVR van 20 april 2018; artikel 1, eerste lid, 4° van het BVR van 7 september 2018). De coördinaties gebeuren op hetzelfde moment als waarop het wijzigingsbesluit bekendgemaakt wordt.
  • Het belasting- of retributiereglement wordt pas tegenstelbaar na zijn inwerkingtreding. In de regel treedt een reglement in werking op de vijfde dag na zijn bekendmaking, al kan de uitvaardigende overheid daar gemotiveerd van afwijken (artikel 288, eerste lid van het decreet over het lokaal bestuur; artikel 181 van het Provinciedecreet). Reglementen met een grote impact op de betrokkenen worden bijvoorbeeld het beste ruim voor hun inwerkingtreding gecommuniceerd.
  • De dag nadat het bestuur de toezichthoudende overheid op de hoogte gesteld heeft van de bekendmaking van het belasting- of retributiereglement, begint de toezichtstermijn voor het reglement te lopen (artikel 332, §2, eerste lid van het decreet over het lokaal bestuur; artikel 248, §2, eerste lid van het Provinciedecreet). De melding gebeurt op dezelfde dag als de bekendmaking van het reglement (artikel 330, eerste lid van het decreet over het lokaal bestuur; artikel 245 van het Provinciedecreet). De toezichtstermijn wordt alleen gestuit door de indiening van een klacht (artikel 332, §4 van het decreet over het lokaal bestuur; artikel 248, §4 van het Provinciedecreet). Zodra de toezichttermijn verstreken is, kan de toezichthoudende overheid het belasting- of retributiereglement niet meer vernietigen. Als daarna nog een onregelmatigheid kleeft aan het reglement of als het reglement na verloop van tijd niet meer in overeenstemming is met de wet, rust op het bestuur zelf de verantwoordelijkheid om de regeling uit het rechtsverkeer te halen.
  • Tariefreglementen van het OCMW worden eveneens verplicht bekendgemaakt op de gemeentelijke website (artikel 286, §2, 1° van het decreet over het lokaal bestuur). Voor de tariefreglementen van de AGB’s, de APB’s en de opdrachthoudende en dienstverlenende verenigingen, is geen bekendmaking op de gemeentelijke, de provinciale of de website van de vereniging opgelegd. Naar analogie van de reglementen van de gemeente, de provincie en het OCMW, is het niettemin passend om dat toch te doen.