Moet de nieuwe gemeente een nieuw wapen en vlag laten vaststellen?

Ja, bij een fusie van twee of meer aangrenzende gemeenten worden de oorspronkelijke gemeenten opgeheven en ontstaat er een nieuwe entiteit. Het feit dat deze mogelijk de naam draagt van één van de opgeheven gemeenten doet hier geen afbreuk aan. De fusie heeft dus tot gevolg dat de nieuwe gemeente een gemotiveerd verzoek moet indienen bij de Vlaamse Regering om een wapen en een vlag vast te stellen voor de gefuseerde gemeente.

Juridisch kader

  • het decreet van 27 april 2007 houdende vaststelling van het wapen en de vlag van de provincies, gemeenten en districten en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (B.S. van 2 juli 2007);
  • het Koninklijk Besluit van 6 februari 1837, zoals gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 14 februari 1913 en 9 maart 1995 ( respectievelijk Bulletin du Ministère de l’ Intérieur 1837, Belgisch Staatsblad van 19 februari 1913 en 22 maart 1995).  

Contactgegevens:

Gemeenten met vragen over de vaststelling van het wapen en de vlag kunnen terecht bij onderstaande contactpersoon:

Vlaamse Heraldische Raad
Pieter Verhoeven
Koning Albert II-laan 19 bus 24
1210 Brussel
Tel.: 02 553 83 26