Heeft een statutair personeelslid van een lokaal bestuur recht op pleegzorgverlof en pleegouderverlof?

Antwoord

Pleegzorgverlof

Contractuele personeelsleden bij de lokale besturen hebben recht op zes dagen pleegzorgverlof op basis van artikel 30quater van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten en het KB van 27 oktober 2008 betreffende de afwezigheid van het werk met het oog op het verstrekken van pleegzorgen. Voor de statutaire personeelsleden van de lokale besturen bestaat hiervoor geen wettelijke regeling. Zij hebben daar dus niet automatisch recht op. De besturen kunnen hun dat recht wel toekennen in de plaatselijke rechtspositieregeling, via de dienstvrijstellingen op basis van artikel 218 van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 over de rechtspositieregeling van het gemeente- en provinciepersoneel en artikel 142, §2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 november 2010 voor het OCMW-personeel.

Pleegouderverlof

Ook voor het pleegouderverlof kan het lokaal bestuur de statutaire personeelsleden dezelfde rechten toekennen als hun contractuele collega’s (zie artikel 30sexies van de Arbeidsovereenkomstenwet) door hiervoor dienstvrijstelling toe te kennen in de plaatselijke rechtspositieregeling.  

Gelijkschakeling statutaire en contractuele personeelsleden

In zijn beleidsnota 2019-2024 Binnenlands Bestuur en Stedenbeleid kondigt de minister aan dat hij de arbeidsvoorwaarden van de statutaire en de contractuele personeelsleden verder wil gelijkschakelen.

In afwachting van regelgeving die hen daartoe verplicht, spoort de minister de lokale besturen nu al aan om in hun rechtspositieregeling de statutaire personeelsleden voor pleegzorgverlof en pleegouderverlof dezelfde rechten toe te kennen als de contractuele personeelsleden.