Welke entiteiten moeten worden opgenomen in het geconsolideerd financieel evenwicht van de schema’s M2 en J2?

Antwoord

De artikelen 11 en 20 van het besluit van de Vlaamse Regering over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen (BVR BBC) bepalen dat naast de gemeente en het OCMW, in voorkomend geval ook de autonome gemeentebedrijven en de districten moeten worden opgenomen in het deel over het geconsolideerd financieel evenwicht van de beleidsrapporten van de gemeente en het OCMW (zie schema’s M2 en J2).  

Welzijnsverenigingen moeten dus niet worden opgenomen in het geconsolideerd evenwicht omdat die verenigingen meestal een samenwerkingsverband zijn van meerdere OCMW’s (en eventueel gemeenten). Hoewel het geen verplichting is, kunnen de besturen er toch voor kiezen om welzijnsverenigingen op te nemen. Dit is zeker nuttig bij een 1-op-1 –relatie met de gemeente en het OCMW. Ook als er meerdere moederbesturen zijn, kan de opname relevant zijn op voorwaarde dat er met een getrouwe verdeelsleutel wordt gewerkt.