Waar ligt de grens tussen gerealiseerde en niet-gerealiseerde transacties bij de opmaak van de investeringsprojecten in de toelichting van (de aanpassing van) het meerjarenplan?

Antwoord

De investeringsprojecten in de toelichting van het meerjarenplan of van de aanpassing ervan, geven de raadsleden de stand van zaken van de investeringen per prioritaire actie of prioritair actieplan. De waarde van de informatie die de raadsleden krijgen staat daarbij centraal. Die informatie is enkel relevant als ze voldoende actueel is.

Het is daarom belangrijk dat de investeringsprojecten de meest recente cijfers bevatten waarover het bestuur beschikt en waarvoor het praktisch haalbaar is om ze in de rapportering op te nemen. Dat betekent dat de uitgaven en ontvangsten die al gerealiseerd zijn in het lopende boekjaar in principe ook in de al gerealiseerde transacties worden opgenomen.

Het is onmogelijk om een algemeen geldende vaste datum te bepalen om de scheidingslijn te trekken tussen de gerealiseerde en nog te realiseren transacties. Daarom is het belangrijk dat elk bestuur bepaalt hoe het daar in de praktijk mee omgaat en de raadsleden op het document in kwestie informeert over de datum waarop de cut off tussen gerealiseerd en niet-gerealiseerd werd gemaakt. Zo kan een bestuur als algemene regel bv. hanteren dat het steeds de cijfers opneemt zoals geregistreerd tot en met het einde van de tweede maand die voorafgaat aan die waarin de rapportering aan de raad gebeurt.