Print

Politieverordeningen en andere reglementen

Algemeen

De bestuurders en het ambtelijk management van de gemeenten die zullen fuseren moeten de fusieoperatie zo goed mogelijk voorbereiden. Ze kunnen tijdens de voorbereidingsfase uiteraard nog geen beslissingen nemen die de nieuwe gemeente binden. 

Het is echter niet realistisch dat de gemeenteraad van de nieuwe gemeente al op de eerste vergaderingen alle mogelijke beleidsbeslissingen kan nemen over de organisatie van de nieuwe gemeente.

Daarom neemt de regelgever een “overgangsperiode” op in artikel 351 van het decreet over het lokaal bestuur (DLB). Deze periode vangt aan op het moment dat de nieuwe gemeente van start gaat. Concreet betekent dit dat de besluiten, de reglementen en de verordeningen van de “oorspronkelijke“ gemeenten geldig blijven op het grondgebied van de oorspronkelijke gemeenten tot de dag waarop de bevoegde overheid ze opheft.

Op deze algemene regel maakt het DLB een aantal uitzonderingen: artikelen 365, 367, 369, 379 en 380:

  • Voor de reglementen over de gemeentelijke belastingen en retributies wordt de overgangsperiode beperkt tot maximum één jaar. Na het verstrijken van dit jaar heft de regelgever de gemeentelijke belastingen of retributies van rechtswege op.
  • Voor de vaststelling van het organogram en de rechtspositieregeling geldt een termijn van orde van één jaar. Verder voorziet de regelgeving de mogelijkheid om een tussentijdse rechtspositieregeling vast stellen voor de nieuw aan te stellen personeelsleden van de nieuwe gemeente vanaf de samenvoegingsdatum tot de inwerkingtreding van de rechtspositieregeling van de nieuwe gemeente. 

Welke beslissingen moet een bestuur zeker nemen en welke timing geldt hierbij?

Hierna wordt een overzicht gegeven van de te nemen acties en de timing die hierbij wordt aangeraden.

Te ondernemen actiesAanbevolen/ Wenselijke timing
Opmaak inventaris verschillende politieverordeningen en andere reglementen binnen de samen te voegen gemeentenHet decreet legt geen termijn op. De start van de voorbereidingen behoort tot de lokale autonomie. Het is evenwel aan te raden ten laatste te starten met de voorbereidingen na indiening van het gezamenlijk voorstel bij de Vlaamse Regering.  
Nagaan welke politieverordeningen en andere reglementen van toepassing worden op het (hele) grondgebied van de samengevoegde gemeentenHet decreet legt geen termijn op. De start van de voorbereidingen behoort tot de lokale autonomie. Het is evenwel aan te raden ten laatste te starten met de voorbereidingen na indiening van het gezamenlijk voorstel bij de Vlaamse Regering.  
Nagaan welke “vergunningen/toelatingen” bestaan op basis van de oorspronkelijke politieverordeningen of andere reglementen. Inventaris opstellen en een overgangsregeling maken voor de “oude vergunningen/toelatingen”. Een bestaande vergunning/toelating blijft gelden onder de nieuwe reglementen als ook in het nieuwe reglement de grondslag voor deze vergunning terugkomt. Voor vergunningen die hun rechtskracht verliezen kan de gemeente een overgangstermijn uitwerken. Het decreet legt geen termijn op. De start van de voorbereidingen behoort tot de lokale autonomie. Het is evenwel aan te raden ten laatste te starten met de voorbereidingen na indiening van het gezamenlijk voorstel bij de Vlaamse Regering.  
Voorbereiden opmaak nieuwe politieverordeningen en andere reglementen voor de fusiegemeenteHet decreet legt geen termijn op. De start van de voorbereidingen behoort tot de lokale autonomie. Het is evenwel aan te raden ten laatste te starten met de voorbereidingen na indiening van het gezamenlijk voorstel bij de Vlaamse Regering.
  • Opheffen bestaande politieverordeningen en reglementen
  • Vaststellen nieuwe politieverordeningen en andere reglementen voor hele grondgebied van de nieuwe gemeente

 

  • Geen uiterlijke termijn  voor het opheffen van de bestaande politieverordeningen en reglementen en het vaststellen van de nieuwe politieverordeningen en andere reglementen voor hele grondgebied van de nieuwe gemeente.
  • Aan te raden om dit zo snel mogelijk te doen.