Ontwerp erkenningsdecreet lokale geloofsgemeenschappen

Volledig opschrift
Ontwerp van decreet tot regeling van het toezicht, de erkenning van lokale geloofsgemeenschappen, de verplichtingen van de besturen van de eredienst en tot wijziging van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten
Status
Definitieve goedkeuring
Datum ministerraad
vrijdag 4 juni 2021
Omschrijving

Na advies van de Raad van State hechtte de Vlaamse Regering  haar definitieve goedkeuring aan het ontwerp van erkenningsdecreet lokale geloofsgemeenschappen. Het voert een nieuw decretaal kader in voor lokale geloofsgemeenschappen op vlak van de erkenning, het toezicht en de sanctionering. De bestaande erkenningsregels worden maximaal aangepast in lijn met de aanbevelingen van de studie Torfs. Er worden nieuwe regels uitgewerkt zodat de Vlaamse Regering over alle relevante informatie beschikt omtrent bestuurlijke, veiligheids- en samenlevingsaspecten om gemotiveerde beslissingen te kunnen nemen zowel voor als na de erkenning. Voor een permanent en adequaat toezicht op de naleving van de erkenningsregels en de verplichtingen in het eredienstendecreet wordt een Vlaamse instantie (de Vlaamse Informatie- en screeningsdienst op de lokale geloofsgemeenschappen) opgericht die over de nodige bevoegdheden beschikt. Daarnaast wordt ook voorzien in een gelaagd en gedifferentieerd sanctiekader om de effectiviteit van de handhaving te versterken.