Mededeling over nieuw besluit Vlaamse Regering rechtspositieregeling lokale en provinciale besturen

Volledig opschrift
Opmaak van een nieuw besluit rechtspositieregeling voor personeelsleden van lokale en provinciale besturen
Status
Mededeling
Datum ministerraad
vrijdag 16 juli 2021
Omschrijving

Lokale en provinciale besturen moeten een dynamische en aantrekkelijke werkgever kunnen zijn om een optimale en professionele dienstverlening te kunnen garanderen en blijvend antwoorden te kunnen bieden op steeds complexere maatschappelijke vraagstukken. In uitvoering van het regeerakkoord 2019-2024, wil de Vlaamse Regering daarom het kader waarbinnen de lokale en provinciale besturen hun personeelsbeleid kunnen vorm geven vereenvoudigen en moderniseren, met het oog op meer autonomie. Het regeerakkoord 2019-2024 omschrijft deze doelstelling als volgt: “We moderniseren de ‘rechtspositieregeling’ voor het overheidspersoneel met het oog op het efficiënt inzetten van personeel in de lokale besturen maar ook met het oog op mobiliteit van personeel in en tussen overheidsniveaus en de private sector. Hierbij laten we de lokale autonomie zoveel mogelijk spelen. We werken de verschillen tussen de statutaire en contractuele personeelsleden verder weg. Voor de lokale besturen werken we voor de statutaire ambtenaren een ontslagregeling uit die dezelfde is als de ontslagregeling uit de arbeidsovereenkomstenwet.”. Voorliggende mededeling duidt de juridische context, geeft aan welke stappen reeds zijn genomen en welke volgende stappen worden gepland om deze doelstelling te verwezenlijken.

Omdat het belangrijk is om het werkveld te betrekken bij het vormgeven aan het modern HR-beleid binnen de lokale en provinciale besturen, heeft ABB intervisiemomenten georganiseerd. Een vijftigtal HR-verantwoordelijken uit lokale en provinciale besturen kregen de kans om aan te geven waar er kansen en opportuniteiten liggen, maar ook welke hun bezorgdheden zijn. In digitale werktafels werd gepolst naar de noden en behoeften bij de besturen om vorm te geven aan een modern, efficiënt en transparant lokaal HR beleid. De analyse van de resultaten is opgenomen in een afzonderlijk rapport (opgenomen als bijlage bij de mededeling) dat extra inspiratie geeft en draagvlak creëert voor het nieuw besluit rechtspositieregeling.