Decreet Lokaal Bestuur: definitieve goedkeuring ontwerpdecreet

Datum ministerraad
vrijdag 27 oktober 2017
Omschrijving

Na advies van de Raad van State, hecht de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan het ontwerpdecreet over het Lokaal Bestuur. Het decreet beoogt een maximale integratie van de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn waarbij er twee aparte rechtspersonen zullen blijven bestaan.

Samengevat beoogt het ontwerpdecreet:

  1. de verdere integratie van het OCMW en de gemeente;
  2. de hervorming en vereenvoudiging van het bestuurlijk toezicht;
  3. het bijsturen van de regels over de beleids- en beheerscyclus;
  4. het bijsturen of verstrengen van een aantal regels rond intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en hun filialen;
  5. alle organieke regels over de gemeente, het OCMW en het intergemeentelijk samenwerkingsverband logisch en gestructureerd in één decreet onder te brengen;
  6. organieke regels verder te vereenvoudigen, te dereguleren en digivriendelijker te maken;
  7. meer ruimte voor lokale autonomie, lokaal maatwerk en lokale daadkracht te genereren om zo de dienstverlening te verbeteren.

Het ontwerpdecreet wordt nu ingediend bij het Vlaams Parlement.