Besluit rechtspositieregeling

Volledig opschrift
Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende maatregelen ten gevolge van de pandemie veroorzaakt door het coronavirus voor de personeelsleden van lokale en provinciale besturen, en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en het besluit van de Vlaamse Regering van 12 november 2010 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie en het mandaatstelsel van het personeel van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende de minimale voorwaarden voor sommige aspecten van de rechtspositieregeling van bepaalde personeelsgroepen van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
Status
Principiële goedkeuring
Datum ministerraad
vrijdag 18 september 2020
Omschrijving

De Vlaamse Regering keurt principieel een besluit goed dat de mogelijke nadelige impact remedieert die personeelsleden van lokale en provinciale besturen ondervinden door in het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht te worden geplaatst naar aanleiding van de coronapandemie. Daarnaast realiseert het besluit de dringende conformatie aan hogere normen die de Vlaamse overheid verplicht is door te voeren bij een eerstvolgende wijziging van de reglementering rond de rechtspositieregeling. Tot slot creëert het besluit de mogelijkheid voor besturen om personeelsleden op vrijwillige basis vakantiedagen en/of een gedeelte of geheel van hun vakantietoeslag en/of een gedeelte of geheel van hun eindejaarstoelage in te laten ruilen tegen voordelen ter bevordering van de fietsmobiliteit. Dit besluit wordt geagendeerd voor onderhandelingen met de sociale partners.