Print

Mandaten in vzw of stichting

De publieke financiën staan overal in Europa meer en meer onder druk. In het verlengde hiervan is er een toegenomen vraag naar cijfermateriaal over publieke entiteiten. Het is voor ons land in eerste instantie het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR) dat met deze opdracht belast is. Voor sommige gegevens moet het INR echter noodgedwongen beroep doen op de toezichthoudende overheden.

Vooraleer over de publieke entiteiten informatie aan te leveren is het eerst noodzakelijk de publieke entiteiten te identificeren. Vermits ook vzw's of stichtingen waarin de gemeenten of provincies mandaten hebben potentieel een publieke entiteit kunnen zijn, is aan het Agentschap voor Binnenlands Bestuur de vraag gesteld om bij de gemeenten, provincies, AGB's, APB's, OCMW-verenigingen en IGS'en een overzicht te verzamelen van de mandaten die ze hebben in vzw's of stichtingen. Het gaat hier over mandaten in de raad van bestuur van vzw's of stichtingen.

Het is op basis hiervan dat het Instituut voor Nationale Rekeningen zal nagaan of de betrokken vzw's of stichtingen publieke entiteiten zijn.

U ontving hierover een mail. Concreet moet er een tabel (meegestuurd in de mail) worden ingevuld met gegevens over de mandaten die uw bestuur heeft in vzw's of stichtingen (toestand per 31/12/2018).

Onderaan deze pagina vindt u een toelichting bij de in te vullen tabel.

De ingevulde tabellen moeten vóór 19 juli 2019 verstuurd worden naar fin-data@bz.vlaanderen.be. Met technische of inhoudelijke vragen kan u op datzelfde adres terecht.

Mandaten bij de VVSG vzw hoeven niet opgegeven te worden.

Meer informatie