Mandaten in vzw of stichting

De publieke financiën staan overal in Europa meer en meer onder druk. In het verlengde hiervan is er een toegenomen vraag naar cijfermateriaal over publieke entiteiten. Het is voor ons land in eerste instantie het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR) dat met deze opdracht belast is. Voor sommige gegevens moet het INR echter beroep doen op de toezichthoudende overheden.

Vooraleer over de publieke entiteiten informatie aan te leveren is het eerst noodzakelijk de publieke entiteiten te identificeren. Vermits ook vzw's of stichtingen waarin de gemeenten of provincies mandaten hebben potentieel een publieke entiteit kunnen zijn, is aan het Agentschap voor Binnenlands Bestuur de vraag gesteld om bij de gemeenten & OCMW's, provincies, AGB's, APB's, OCMW-verenigingen en IGS'en een overzicht te verzamelen van de mandaten die ze hebben in vzw's of stichtingen. Het gaat hier over mandaten in de raad van bestuur van vzw's of stichtingen (niet in de algemene vergadering).

Het is op basis hiervan dat het INR zal nagaan of de betrokken vzw's of stichtingen publieke entiteiten zijn.

U ontving hierover een mail met een tabel in bijlage. Concreet moet deze tabel worden ingevuld met gegevens over de mandaten die uw bestuur heeft in vzw's of stichtingen (toestand per 31/12/2019).

Onderaan deze pagina vindt u een toelichting bij de in te vullen tabel.

Het OCMW krijgt geen aparte mail. De gegevens van het OCMW moeten mee in het bestand van de gemeente ingevuld worden.

De ingevulde tabellen moeten voor 10 augustus 2020 verstuurd worden naar fin-data@vlaanderen.be. Met technische of inhoudelijke vragen kan u op datzelfde adres terecht.

Mandaten bij de VVSG vzw hoeven niet opgegeven te worden.

Meer informatie