Print

Inleiding

De BBC (beleids- en beheerscyclus) is de regelgeving die de Vlaamse lokale besturen (en meer bepaald de gemeenten, de OCMW's, de provincies en hun publiekrechtelijk verzelfstandigde entiteiten) sinds 2014 gebruiken voor:

  • hun beleidsplanning (budgettering), beleidsuitvoering (boekhouding) en beleidsrapportering (jaarrekening);
  • het aangaan van verbintenissen (het innen van ontvangsten en het doen van uitgaven).

De huidige BBC-regelgeving is opgenomen in zowel het Decreet over het Lokaal Bestuur (en in het provinciedecreet), het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 als het ministerieel besluit van 26 juni 2018 (met bijlagen).

Het "Verslag aan de Vlaamse Regering", dat het besluit van de Vlaamse Regering (BVR) van 30 maart 2018 begeleid, biedt een omvangrijke duiding bij de achtergronden, de doelstellingen en de krachtlijnen van BBC. Dit Verslag biedt tevens meer informatie over elk afzonderlijk artikel van het BVR van 30 maart 2018.

Samen met de bestuursscholen heeft het Agentschap Binnenlands Bestuur een presentatie gemaakt (in maart 2018) die een meer beknopte samenvatting is van de BBC-regelgeving.