Print

BBC: Strategisch en financieel beleid

De beleids-en beheerscyclus (BBC) omvat de regels over de strategische planning en het financieel beheer van de lokale besturen. Het bepaalt hoe het meerjarenplan, het budget en de jaarrekening eruit zien en hoe de boekhouding wordt gevoerd. Het gaat over de wijze waarop gemeenten, OCMW’s, provincies en hun publiekrechtelijke verzelfstandigde entiteiten hun beleid voorbereiden, budgetteren, uitvoeren, opvolgen en evalueren. Niet enkel de financiële aspecten van de beleidsvoering komen daarbij aan bod, maar ook de inhoudelijke planning (beleidsdoelstellingen,actieplannen, acties…), de uitvoering en de evaluatie. Het gaat dus om veel meer dan de boekhouding of het financieel instrumentarium.

Wil u op hoogte blijven van het nieuws over BBC op deze website? Schrijf u dan hier in op onze nieuwsbrief.

Nieuws & artikels

Meer lezen

Infosessies BBC 2020: presentatie

Het Agentschap Binnenlands Bestuur organiseerde in maart 2018 tien informatiesessies over de wijzingen inzake de beleids- en beheerscyclus (BBC 2020).

Bekijk de presentatie die we gebruikten.

Meer lezen
Meer lezen

Vlaamse Regering keurt uitvoeringsbesluiten over BBC principieel goed

De Vlaamse Regering keurde op 26 januari 2018 het ontwerp van besluit over de beleids- en beheerscyclus principieel goed. Het ontwerp geeft uitvoering aan de aangepaste regels over de beleids- en beheerscyclus die zijn opgenomen in het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en vertaalt een aantal verbetervoorstellen uit de evaluatie van BBC.

Meer lezen
Meer lezen

Nota over opmaak omgevingsanalyse

De opmaak van een omgevingsanalyse in het kader van de beleidscyclus dwingt de lokale en provinciale besturen stil te staan bij de context waarin ze functioneren. Deze nota reikt bouwstenen, nuttige informatie en linken naar interessante websites aan om de omgevingsanalyse in de praktijk uit te voeren.

Meer lezen

Recente FAQ's