Print

Decreet Lokaal Bestuur

Het Vlaams Parlement keurde op 21 december 2017 het decreet over het lokaal bestuur goed. Bekijk het decreet zoals aangenomen door de plenaire vergadering.

Op 22 december 2017 volgt de bekrachtiging en afkondiging door de Vlaamse Regering.

Eerder - op 27 oktober 2017 - gaf de Vlaamse Regering haar definitieve fiat over het ontwerp van decreet.  De teksten van het voorontwerp van decreet en de bijbehorende toelichting kan je hier nalezen.

Het gunstig advies dat de Raad van State op 9 oktober 2017 uitbracht bij het voorontwerp van dit decreet vind je hier.

Met al je vragen hierover kan je terecht op decreetlokaalbestuur@kb.vlaanderen.be.

Inhoud van het decreet

Het decreet streeft naar een maximale integratie van de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn waarbij er twee aparte rechtspersonen zullen blijven bestaan.

Samengevat beoogt het decreet:

  1. de verdere integratie van het OCMW in de gemeente,
  2. de hervorming en vereenvoudiging van het bestuurlijk toezicht,
  3. het bijsturen van de regels over de beleids- en beheerscyclus,
  4. het bijsturen of verstrengen van een aantal regels rond intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en hun filialen,
  5. alle organieke regels over de gemeente, het OCMW en het intergemeentelijk samenwerkingsverband logisch en gestructureerd in één decreet onder te brengen,
  6. organieke regels verder te vereenvoudigen, te dereguleren en digivriendelijker te maken en
  7. meer ruimte voor lokale autonomie, lokaal maatwerk en lokale daadkracht te genereren om zo de dienstverlening te verbeteren.

Bouwstenen

Het decreet geeft uitwerking aan drie conceptnota’s die de Vlaamse Regering al eerder goedkeurde:

Daarnaast keurde het Vlaams Parlement enkele voorafnames goed, die zijn meegenomen in het decreet over het lokaal bestuur: