Print

Decreet Lokaal Bestuur

De Vlaamse Regering heeft op 27 oktober 2017 het ontwerp van decreet over het lokaal bestuur definitief goedgekeurd.

Je kan de teksten van het voorontwerp van decreet en de bijbehorende toelichting nalezen op deze pagina.

Het gunstig advies dat de Raad van State op 9 oktober 2017 heeft uitgebracht bij het voorontwerp van dit decreet kan je hier vinden.

De parlementaire bespreking kan nu aanvatten.

Met al je vragen hierover kan je terecht op decreetlokaalbestuur@kb.vlaanderen.be.

Inhoud van het ontwerp

Dit ontwerp van decreet streeft naar een maximale integratie van de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn waarbij er twee aparte rechtspersonen zullen blijven bestaan.

Samengevat beoogt het ontwerp

  1. de verdere integratie van het OCMW en de gemeente,
  2. de hervorming en vereenvoudiging van het bestuurlijk toezicht,
  3. het bijsturen van de regels over de beleids- en beheerscyclus,
  4. het bijsturen of verstrengen van een aantal regels rond intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en hun filialen,
  5. alle organieke regels over de gemeente, het OCMW en het intergemeentelijk samenwerkingsverband logisch en gestructureerd in één decreet onder te brengen,
  6. organieke regels verder te vereenvoudigen, te dereguleren en digivriendelijker te maken en
  7. meer ruimte voor lokale autonomie, lokaal maatwerk en lokale daadkracht te genereren om zo de dienstverlening te verbeteren.

Bouwstenen

Dit ontwerp van decreet geeft uitwerking aan drie conceptnota’s die de Vlaamse Regering al eerder goedkeurde:

Daarnaast keurde het Vlaams Parlement ook al enkele voorafnames goed, die zullen worden meegenomen in het decreet over het lokaal bestuur:

 

TIMING

 

DOELSTELLING20162017
1ste2de3de4de1ste2de3de4de
Voorbereidend beleidswerkXXX     
Stakeholderoverleg (VVSG, ECG, Vlofin, VVOS, vakbonden)   X    
Goedkeuring Vlaamse Regering met oog op behandeling adviesraden en Comité C1 (24/02/2017)    X   
Goedkeuring Vlaamse Regering met oog op adviesvraag Raad van State (30/06/2017)     X  
Definitieve goedkeuring Vlaamse Regering      X 
Aanvang parlementaire behandeling       X