De gouverneur

De gouverneur is commissaris van de Vlaamse Regering en van de Federale Regering. Hij heeft een belangrijke bevoegdheid inzake de uitoefening van het bestuurlijk toezicht op de gemeenteoverheden.

De gouverneur is ook een provinciaal orgaan. Hij is van rechtswege voorzitter van de deputatie, maar is niet stemgerechtigd. Hij heeft het recht de beraadslagingen van de provincieraad bij te wonen. Hij krijgt het woord als hij het vraagt. De provinciegouverneur kan de provincieraad verzoeken om bepaalde aangelegenheden te behandelen. De provincieraad is gehouden over deze aangelegenheden te beslissen.