Print

Openbaarheid van bestuur

Openbaarheid van bestuur is een grondrecht voor alle burgers van dit land, ingeschreven in de Grondwet in artikel 32. In Vlaanderen is de uitvoering van dit principe geregeld in het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur (het openbaarheidsdecreet). De lokale besturen, met inbegrip van de gemeentelijk verzelfstandigde agentschappen, de OCMW-verenigingen en de gemeentelijke samenwerkingsverbanden, worden beschouwd als een bestuursinstantie in de zin van dit decreet. Dat geldt eveneens voor de kerkfabrieken en de polders en wateringen.

Het decreet maakt een onderscheid tussen twee vormen van openbaarheid: enerzijds de actieve openbaarheid, waarbij een bestuursinstantie uit eigen beweging informatie openbaar maakt, en anderzijds, de passieve openbaarheid. Hierbij wordt, na een schriftelijke aanvraag, een bestuursdocument openbaar gemaakt door er inzage in te verlenen, een afschrift van te verstrekken of uitleg bij te geven.

De volgende krachtlijnen zijn van belang bij de passieve openbaarheid:

  • alle aanvragen moeten worden geregistreerd;
  • de openbaarmaking is de regel. Het niet vrijgeven van een bestuursdocument kan enkel indien een decretale uitzonderingsgrond van toepassing is;
  • de aanvrager moet geen belang aantonen, behalve als er sprake is van informatie van persoonlijke aard;
  • een bestuursdocument is de drager, in welke vorm ook, van informatie waarover een instantie beschikt. Het kan dus gaan om e-mails, geluidsopnames, …. Het maakt niet uit of die informatie in oorsprong afkomstig is van de bestuursinstantie of niet;
  • het decreet gaat niet uit van “dossiers”, maar wel van “bestuursdocumenten”. Het kan dus zijn dat een bepaald dossier in een bestuur nog niet helemaal is afgerond, maar dat bepaalde documenten toch al openbaar moeten worden gemaakt;
  • wordt een aanvraag afgewezen, of neemt een bestuur niet of niet tijdig een beslissing, dan kan de aanvrager beroep instellen bij de beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur.

Alle informatie en regelgeving over openbaarheid van bestuur vindt u terug op de website openbaarheid van bestuur. Hier worden ook de beslissingen van de beroepsinstantie gepubliceerd.