Het college van burgemeester en schepenen

Het college van burgemeester en schepenen is het uitvoerend orgaan van de gemeente.

Het schepencollege neemt het dagelijks bestuur van de gemeente waar en staat onder meer in voor de voorbereiding en de uitvoering van de beslissingen van de gemeenteraad.

Het Decreet over het Lokaal Bestuur, regelt de werking van het college van burgemeester en schepenen. Het bevat een aantal specifieke regels over onder meer:

  • de installatie van het schepencollege;
  • de bijeenroeping van het college van burgemeester en schepenen;
  • de wijze van beraadslagen en stemmen;
  • het opstellen van de notulen.