Gemeente

Het bestuur van de Vlaamse gemeenten ligt in handen van de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen. We geven je op deze pagina’s alle informatie die je nodig hebt om hun werking beter te begrijpen. In Voeren en in de randgemeenten rond Brussel wijken de regels soms af. Waar dat het geval is, geven we dat duidelijk aan.

Het Decreet over het Lokaal Bestuur (DLB) brengt ingrijpende wijzigingen aan ten aanzien van het OCMW. Het voorziet een verregaande integratie tussen het OCMW en de gemeente.

Voorbeelden zijn onder meer:

 • analoge bepalingen voor de gemeenten, de OCMW’s en de districten;
 • de gewijzigde relatie tussen de gemeente en het OCMW;
 • een zo eenduidig mogelijke politieke en ambtelijke aansturing van de gemeente en het OCMW;
 • installatie van een vast bureau en een bijzonder comité voor de sociale dienst in elk OCMW;
 • met respect voor de onderscheiden rechtspersonen een maximale integratie van het sociale beleid op vier vlakken:
  • politiek
  • ambtelijk
  • planning en rapportering
  • verzelfstandigings- en de samenwerkingsvormen.
 • herziening van de regels rond de werking van de lokale besturen;
 • herziening van de burgerparticipatie;
 • afstemming van het Provinciedecreet op de bepalingen van het Decreet over het Lokaal Bestuur.

Concrete voorbeelden van de politiek-bestuurlijke integratie van de gemeente en het OCMW zijn onder meer:

 • de leden van de gemeenteraad vormen voortaan de raad voor maatschappelijk welzijn;
 • de voorzitter van de gemeenteraad is van rechtswege voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn;
 • de burgemeester is van rechtswege voorzitter van het vast bureau;
 • de schepenen zijn van rechtswege de leden van het vast bureau.