Print

Fysiek, digitaal of hybride vergaderen door bestuursorganen van de lokale besturen

Bij decreet van 16 juli 2021 tot wijziging van diverse decreten wat betreft de versterking van de lokale democratie is decretaal de mogelijkheid ingeschreven om hybride of digitaal te vergaderen. Deze mogelijkheid staat open voor elk bestuursorgaan van de lokale besturen.

Het fysiek vergaderen blijft het uitgangspunt voor de vergaderingen van de gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn, het bijzonder comité voor de sociale dienst en de districtsraad. Zij kunnen enkel digitaal of hybride vergaderen onder de uitzonderlijke omstandigheden vermeld in hun huishoudelijk reglement.

Het lokaal bestuur is volledig vrij om al dan niet te voorzien in de mogelijkheid van digitaal en/of hybride vergaderen. Er kan ook geopteerd worden om enkel te voorzien in de mogelijkheid van digitaal vergaderen of enkel in de mogelijkheid van hybride vergaderen.

De democratische principes die voor een fysieke vergadering gelden, blijven van toepassing en moeten gegarandeerd zijn bij digitale en hybride vergaderingen.

Vragen over digitaal of hybride vergaderen richt je aan binnenland@vlaanderen.be.

Meer informatie