Fysiek, digitaal of hybride vergaderen door bestuursorganen van de lokale besturen

Bij decreet van 16 juli 2021 tot wijziging van diverse decreten wat betreft de versterking van de lokale democratie is decretaal de mogelijkheid ingeschreven om hybride of digitaal te vergaderen. Deze mogelijkheid staat open voor elk bestuursorgaan van de lokale besturen.

Het fysiek vergaderen blijft het uitgangspunt voor de vergaderingen van de gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn, het bijzonder comité voor de sociale dienst en de districtsraad. Zij kunnen enkel digitaal of hybride vergaderen onder de uitzonderlijke omstandigheden vermeld in hun huishoudelijk reglement.

Het lokaal bestuur is volledig vrij om al dan niet te voorzien in de mogelijkheid van digitaal en/of hybride vergaderen. Er kan ook geopteerd worden om enkel te voorzien in de mogelijkheid van digitaal vergaderen of enkel in de mogelijkheid van hybride vergaderen.

De democratische principes die voor een fysieke vergadering gelden, blijven van toepassing en moeten gegarandeerd zijn bij digitale en hybride vergaderingen.

Vragen over digitaal of hybride vergaderen richt je aan binnenland@vlaanderen.be.

Meer informatie

Praktische tips voor digitaal/hybride vergaderen

Het debat tijdens een digitale of hybride vergadering kent een andere dynamiek dan het debat tijdens een volledig fysieke vergadering. We geven daarom een aantal tips die je als lokaal bestuur en raadslid in acht kan nemen tijdens een digitale of hybride vergadering: 

  • kies een rustige plaats om digitaal deel te nemen aan de vergadering;
  • vervaag de achtergrond van je scherm of kies voor een neutrale, op voorhand afgesproken achtergrond;
  • zorg voor de nodige ICT-bijstand tijdens de digitale vergadering;
  • structureer je tussenkomst zo veel mogelijk omdat een digitale of hybride vergadering meer concentratie vraagt dan een volledig fysieke vergadering.

Je maakt best ook duidelijke afspraken over:

  • over het melden van aan- en afwezigheid bij de behandeling van agendapunten;
  • de wijze van stemmen (via de chat, via handopsteking, via een digitaal systeem,…);
  • hoe het woord gevraagd kan worden tijdens een digitale of hybride vergadering;
  • het dempen van de microfoon;

De rol van de voorzitter in een digitale of hybride vergadering is cruciaal. De dynamiek en beleving tijdens een digitale of hybride vergadering is anders dan bij een fysieke vergadering. Dit vereist een zekere vergaderdiscipline. De voorzitter moet zelf het digitaal systeem voldoende kennen en begrijpen. De voorzitter bewaakt de vergaderorde, bepaalt wie het woord krijgt en moet deelnemers kunnen weren uit het debat (bijv. dempen van de microfoon). Het Besluit van de Vlaamse Regering van 10 september 2021 laat toe dat de voorzitter van de raad bijstand kan krijgen op dit vlak.