Print

District

Het gemeentedecreet voorziet dat in gemeenten met meer dan 100.000 inwoners de gemeenteraad kan overgaan tot de oprichting van districtsbesturen. Totnogtoe heeft enkel de stad Antwerpen van die mogelijkheid gebruik gemaakt.

Districten met beslissingsbevoegdheid werden mogelijk gemaakt om de grootschaligheid van bepaalde gemeenten, als gevolg van de fusies, te corrigeren. Gevreesd werd voor “democratische tekortkomingen”, zoals een te grote afstand tussen bestuurde en bestuurder, gebrekkige informatiedoorstroming, …

Het districtsbestuur bestaat uit een districtsraad, een voorzitter van de districtsraad en een districtscollege. De voorzitter van de districtsraad is tevens voorzitter van het districtscollege tenzij het district opteert voor een afzonderlijke voorzitter van het districtscollege.

De gemeenteraad kan bevoegdheden van gemeentelijk belang overdragen aan de districtsraden, behalve wat betreft de regeling van de personeelsformatie, de tuchtregeling van het personeel, de gemeentebegroting, de gemeenterekening en de gemeentebelastingen. In dezelfde zin kan het schepencollege bepaalde van zijn bevoegdheden van gemeentelijk belang overdragen aan het districtscollege en de burgemeester kan hetzelfde aan de voorzitter van de districtsraad of de voorzitter van het districtscollege. De bevoegdheden van de burgemeester inzake politieaangelegenheden komen echter niet in aanmerking voor overdracht aan de voorzitter van de districtsraad of het districtscollege.

Naast deze overgedragen bevoegdheden beschikt de districtsraad over een algemene adviesbevoegdheid voor alle aangelegenheden die betrekking hebben op het district.

De districtsraad kan binnen zijn bevoegdheidssfeer punten toevoegen aan de agenda van de gemeenteraad.