Print

District

Oprichten van een district

In gemeenten met meer dan 100.000 inwoners kan de gemeenteraad districtsbesturen met beslissingsbevoegdheid oprichten om een te grote afstand tussen burger en gemeentebestuur of een gebrekkige informatiedoorstroming te vermijden.

Voorlopig maakt enkel de stad Antwerpen gebruik van die mogelijkheid.

Organen van een districtsbestuur

Een districtsbestuur bestaat uit:

  • een districtsraad;
  • een voorzitter van de districtsraad;
  • een districtscollege.

De voorzitter van de districtsraad is tevens voorzitter van het districtscollege tenzij het district opteert voor een afzonderlijke voorzitter van het districtscollege.

Bevoegdheden van de organen

De gemeenteraad kan bevoegdheden van gemeentelijk belang overdragen aan de districtsraden. Uitzonderingen hierop zijn:

  • de regeling van de personeelsformatie;
  • de tuchtregeling van het personeel;
  • de gemeentebegroting;
  • de gemeenterekening;
  • de gemeentebelastingen.

Het schepencollege kan bepaalde van zijn bevoegdheden van gemeentelijk belang overdragen aan het districtscollege. Hetzelfde geldt voor de burgemeester die bevoegdheden kan overdragen aan de voorzitter van de districtsraad of de voorzitter van het districtscollege. Politieaangelegenheden blijven echter altijd in handen van de burgemeester.

Naast de overgedragen bevoegdheden beschikt de districtsraad over een algemene adviesbevoegdheid voor alle onderwerpen over het district.

De districtsraad kan binnen zijn bevoegdheidssfeer punten toevoegen aan de agenda van de gemeenteraad.