Volksraadplegingen

Bij een gemeentelijke of provinciale volksraadpleging legt de gemeente of provincie een vraag met betrekking tot een gemeentelijke of provinciale materie voor aan de kiezers van de betrokken gemeente of provincie.

Het Agentschap Binnenlands Bestuur leidt het secretariaat van de Vlaamse Adviescommissie voor Volksraadplegingen.

De Vlaamse Adviescommissie voor Volksraadplegingen verstrekt advies over het houden van een volksraadpleging aan:

  • de Vlaamse Regering;
  • initiatiefnemers;
  • gemeenten;
  • OCMW's.

De Vlaamse Adviescommissie kan uit eigen beweging advies verstrekken aan de Vlaamse Regering.

De adviezen van de commissie zijn niet bindend. Er bestaat geen wettelijke verplichting om bij elk initiatief tot het houden van een volksraadpleging het advies van de commissie in te winnen.

De Vlaamse Regering stelde een aantal modeldocumenten op.

De commissie bestaat uit een voorzitter en vier leden waaronder een ondervoorzitter. De voorzitter is een magistraat bij de Raad van State. Twee leden worden benoemd onder het zelfstandig academisch personeel van de universiteiten van de Vlaamse Gemeenschap en twee leden zijn ambtenaren van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.