Print

Volksraadplegingen

Een gemeentelijke of provinciale volksraadpleging is het voorleggen van een vraag met betrekking tot een gemeentelijke of provinciale materie aan de kiezers in de betrokken gemeente of provincie.

Het Agentschap Binnenlands Bestuur leidt het secretariaat van de Vlaamse Adviescommissie voor Volksraadplegingen.

De Vlaamse Adviescommissie voor Volksraadplegingen verstrekt, op verzoek van de Vlaamse Regering, advies over het houden van een volksraadpleging, meer bepaald over de toepassing van het administratief toezicht op de beslissingen om een volksraadpleging te houden. Het kan gaan om gemeentelijke of provinciale volksraadplegingen.

De adviezen van de commissie zijn niet bindend en er bestaat evenmin een wettelijke verplichting om naar aanleiding van elk initiatief tot het houden van een volksraadpleging het advies van de commissie in te winnen.

In de loop der jaren heeft de Vlaamse Regering een aantal modeldocumenten opgesteld.

De commissie is samengesteld uit een voorzitter en vier leden waaronder een ondervoorzitter. De voorzitter is een magistraat bij de Raad van State. Twee leden worden benoemd onder het zelfstandig academisch personeel van de universiteiten van de Vlaamse Gemeenschap en twee leden zijn ambtenaren van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.