Print

Verzoekschriften

Eenieder (ook een niet-inwoner) heeft het recht om bij de organen van de gemeente een verzoekschrift in te dienen.

De verzoeker kan hierin wijzen op onvolkomenheden, onrechtvaardige zaken, lacunes in het beleid, voorstellen tot bijsturing, … Een verzoekschrift is slechts ontvankelijk als het een onderwerp betreft dat tot de bevoegdheid van de gemeente behoort.

Verzoekschriften kunnen gericht worden tot elk van de gemeentelijke organen, dus niet alleen ten opzichte van de gemeenteraad maar ook ten opzichte van de andere organen van de gemeente zoals bijvoorbeeld aan de voorzitter van de gemeenteraad, het college, de burgemeester en de gemeentesecretaris die in bepaalde aangelegenheden als overheid optreden.

De verzoeker kan in de loop van de procedure worden gehoord door een orgaan van de gemeente. In dat geval heeft de verzoeker het recht om zich te laten bijstaan door een persoon naar keuze. De gemeente dient in ieder geval binnen een termijn van drie maanden na de indiening van het verzoekschrift, een gemotiveerd antwoord te verstrekken aan de verzoeker.