Print

Klachten

De burger heeft de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de gemeente.

Artikel 197 verplicht de gemeenteraad daartoe om bij reglement een systeem van klachtenbehandeling te organiseren. De gemeenteraad is vrij om te kiezen welk systeem van klachtenbehandeling hij wenst uit te werken. Hierbij dient hij er wel rekening mee te houden dat het systeem van klachtenbehandeling op ambtelijk niveau dient georganiseerd te worden en maximaal onafhankelijk moet zijn van de diensten waarop de klachten betrekking hebben.

Als de gemeente ervoor kiest om een ombudsdienst op te richten, kan zij dit volgens het Gemeentedecreet in eigen beheer, in samenwerking met het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn dat de gemeente bedient, in het kader van een intergemeentelijk samenwerkingsverband of via een overeenkomst met de Vlaamse Ombudsdienst.