Klachten

De burger kan een klacht indienen bij de gemeente of het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.

Het Decreet over het Lokaal Bestuur verplicht de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn om bij reglement een systeem van klachtenbehandeling te organiseren. De raad is vrij om te kiezen welk systeem van klachtenbehandeling het wenst uit te werken. De raad moet wel rekening houden met het volgende:

  • het organiseren van het systeem van klachtenbehandeling op ambtelijk niveau;
  • het systeem moet maximaal onafhankelijk zijn van de diensten waarop de klachten betrekking hebben.

De gemeente of het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn kunnen ervoor kiezen om een ombudsdienst op te richten. Ze kunnen daarvoor samenwerken met de Lokale Kamer van de Vlaamse Ombudsdienst.

De algemeen directeur rapporteert jaarlijks aan de raad over de ingediende klachten.

Het Provinciedecreet bevat een gelijkaardige regeling voor de provinciale besturen.