Print

Burgerparticipatie

Artikel 3 van het Gemeentedecreet geeft aan de gemeenten de opdracht om inwoners zo veel mogelijk bij het beleid te betrekken. Het uitgangspunt hierbij is dat elke gemeente de nodige initiatieven dient te nemen om de participatie met de burgers te bevorderen, maar dat zij vrij kan kiezen welke instrumenten zij hiervoor gebruikt.

Als voorbeelden van initiatieven van burgerparticipatie die de gemeente vrij kan organiseren, kan worden gedacht aan het oprichten van wijkcomités, het organiseren van een infoavond, het organiseren van een vragenuurtje voor de inwoners tijdens de gemeenteraad, …

Het Gemeentedecreet omschrijft daarnaast onder “titel VI participatie van de burger” een aantal meer gereglementeerde vormen van burgerparticipatie, zoals adviesraden, voorstellen van burgers, verzoekschriften, volksraadplegingen en klachtenbehandeling.