Burgerparticipatie

Het Decreet over het Lokaal Bestuur geeft aan de gemeenten en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn de opdracht om inwoners zo veel mogelijk bij het beleid te betrekken. Elke gemeente en elk OCMW nemen de nodige initiatieven om de participatie met de burgers te bevorderen.

Het Decreet over het Lokaal Bestuur omschrijft daarnaast een aantal meer gereglementeerde vormen van burgerparticipatie:

 • adviesraden;
 • voorstellen van burgers;
 • verzoekschriften;
 • volksraadplegingen;
 • burgerbudgetten;
 • klachtenbehandeling.

De gemeenten en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn kunnen daarnaast vrij kiezen welke instrumenten zij gebruiken om de burgerparticipatie te bevorderen. Initiatieven die de gemeente vrij kan bepalen, zijn bijvoorbeeld:

 • het oprichten van wijkcomités;
 • het organiseren van een infoavond;
 • het organiseren van een vragenuurtje voor de inwoners tijdens de gemeenteraad.

Het OCMW kan de burgers bij haar werking betrekken door bijvoorbeeld:

 • infoavonden;
 • inspraakmomenten.

De regelgeving bevat dus slechts een minimumkader waarbij het lokaal bestuur de mogelijkheden van burgerparticipatie zelf verder moet uitwerken. Deze kaderregeling versterkt de autonomie van het lokaal bestuur en laat ruimte voor lokaal maatwerk. De raden bepalen bij reglement de wijze waarop concreet vorm gegeven wordt aan deze inspraak. Hierbij moet steeds de afweging worden gemaakt dat het recht van de burger niet wordt uitgehold. Ook moet er in alle gevallen rekening worden gehouden met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

Het Provinciedecreet bevat een gelijkaardige regeling voor de provinciale besturen.