Print

Interactieve beleidsrapporten lokale samenwerking

Inventaris lokale samenwerkingsverbanden

Begin 2012 is de inventaris van de samenwerkingsverbanden afgerond:

 • In totaal zijn er meer dan 2.200 samenwerkingsverbanden waar Vlaamse gemeenten aan deelnemen, opgelijst. Daarin vindt u voor elk samenwerkingsverband dat geïnventariseerd is, een formulier met informatie over onder andere het beleidsdomein waarin het samenwerkingsverband actief is, de kernopdracht, de deelnemende gemeenten.
 • Vervolgens zijn analyses uitgevoerd op de geïnventariseerde gegevens.

Indien u problemen ondervindt om de database te openen, kunt u het best access versie 2010 gebruiken. Aanvullingen of correcties bij de database kunt u mailen.

 

Analyses

Er zijn volgende analyses:

 • een rapport met een kwantitatieve en een kwalitatieve omschrijving van de lokale samenwerking in Vlaanderen.
 • Interactieve rapporten: In samenwerking met de Studiedienst van de Vlaamse Regering zijn een aantal interactieve rapporten opgemaakt. De interactiviteit laat u als gebruiker toe om een rapport op uw maat samen te stellen. U kunt bijvoorbeeld een rapport aanmaken met de gegevens voor uw gemeente of u kunt een rapport aanmaken met de gegevens van uw gemeente, gecombineerd met die van enkele andere gemeenten met wie u zich wil vergelijken.  

Leeswijzer

De leeswijzer geeft bij elk rapport wat uitleg wat de gegevens in het rapport betekenen en op welke wijze u een rapport op maat kunt maken.

Enkele aandachtspunten

 • De rapporten worden gemaakt op basis van de informatie uit de inventaris regioscreening. Indien voor bepaalde samenwerkingsverbanden of gebiedsafbakeningen geen of onvolledige gegevens zijn opgenomen in de inventaris, dan kunnen die gegevens natuurlijk ook niet gebruikt worden in de rapporten. Dit is meteen een warme oproep naar de personen die de inventaris actueel houden om dit zo nauwgezet mogelijk te doen. Meer info over het actueel houden van de inventaris vindt u hier.
 • De inventaris bevat samenwerkingsverbanden waar gemeenten aan deelnemen. Dit gaat van zwaar juridische verankerde structuren, over informele samenwerkingsverbanden tussen ambtenaren van enkele buurgemeenten, over samenwerkingsverbanden geïnitieerd van de Vlaamse of federale overheid om eigen beleid lokaal uitvoering te geven tot gebiedsafbakeningen. Het gaat dus niet enkel over intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, zoals bepaald in het decreet van 6 juli 2001 houdend de intergemeentelijke samenwerking. Om het overzicht niet te verliezen hebben we alle samenwerkingsverbanden gecategoriseerd, namelijk:
  • Een lokaal samenwerkingsverband is opgericht door het lokale bestuur
  • Een provinciaal samenwerkingsverband is opgericht door het provinciaal bestuur
  • Een Vlaams samenwerkingsverband is geïnitieerd door de Vlaamse overheid, met de bedoeling Vlaams beleid op lokaal niveau uit te voeren
  • Een federaal samenwerkingsverband is geïnitieerd door de federale overheid, met de bedoeling Vlaams beleid op lokaal niveau uit te voeren
  • Een grensoverschrijdend samenwerkingsverband is een samenwerkingsverband met partners uit verschillende landen
  • Een belangenorganisatie is een samenwerkingsverband dat opkomt voor de belangen van een bepaalde groep
  • Een gebiedsafbakening is een indeling van de gemeenten in Vlaanderen in groepen op basis van bepaalde criteria