Provinciaal extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm

Wat is een provinciaal extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijk vorm?

Een provinciaal extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm (hier ook genoemd: "private EVA") is een private rechtspersoon (vereniging, stichting of vennootschap) die door de provincie belast is met welbepaalde beleidsuitvoerende taken van provinciaal belang. Een provincie kan een private EVA oprichten voor elke welbepaalde beleidsuitvoerende taak van provinciaal belang. Dit heeft als voordeel dat de provincie structureel kan samenwerken met andere partners.

Kenmerken

Enkele belangrijke kenmerken van een private EVA zijn:

  • Een private EVA is privaatrechtelijk vormgegeven, wat bijvoorbeeld betekent dat het personeel een privaat statuut heeft.
  • De provincie is per definitie lid van een private EVA. Afhankelijk van de gekozen rechtsvorm moeten er eventueel nog andere deelnemers gevonden worden. Hiervoor gelden de resp. toepasselijke regels van het vennootschapsrecht, verenigingsrecht of stichtingsrecht. In het geval van een private EVA in VZW-vorm zullen er dus nog minstens twee andere deelnemers moeten zijn.
  • Niet elke rechtspersoon mag lid worden van een private EVA. Zo sluit het provinciedecreet gemeenten, gemeentelijke extern verzelfstandigde agentschappen, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, andere provincies en hun provinciale extern verzelfstandigde agentschappen, de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest van lidmaatschap uit (zie artikel 238 provinciedecreet).
  • De provincie heeft het altijd voor het zeggen in een private EVA. Ze heeft de meerderheid van stemmen in de algemene vergadering en kan de meerderheid van de leden voordragen in de raad van bestuur (zie art. 246 provinciedecreet).

Oprichting

De provincieraad beslist over de oprichting (of deelname in een bestaande rechtspersoon) van het EVA op grond van een door de deputatie opgemaakt verslag. In dat verslag worden de voor- en de nadelen van externe verzelfstandiging in de gekozen vorm afgewogen en wordt aangetoond dat het beheer binnen de rechtspersoonlijkheid van de provincie of in de vorm van een autonoom provinciebedrijf niet de vereiste voordelen kan bieden.

 De beslissing tot oprichting of deelname wordt samen met het verslag gepubliceerd op een webtoepassing van de provincie.