Print

Intern verzelfstandigd agentschap

Algemeen

Een intern verzelfstandigd agentschap (IVA) is een dienst zonder eigen rechtspersoonlijkheid die:

  • door de gemeente belast is met welbepaalde beleidsuitvoerende taken van gemeentelijk belang en
  • beschikt over een zekere operationele autonomie.

Een IVA wordt opgericht bij gemeenteraadsbesluit. Tussen het college van burgemeester en schepenen en het hoofd van het IVA wordt een beheersovereenkomst gesloten.

Het hoofd van een IVA is het personeelslid dat belast is met de algemene leiding van het agentschap. Die leiding kan gedelegeerd worden.

Dit hoofd  is eveneens budgethouder. Het budgethouderschap kan gedelegeerd worden aan andere personeelsleden van het IVA binnen de grenzen van de beheersovereenkomst.

Zonder die delegaties is het IVA technisch gezien te vereenzelvigen met het hoofd van het IVA: zonder delegaties beschikt namelijk enkel het hoofd van het IVA over bijzondere bevoegdheden in het IVA.

Oprichting/voorwaarden

Het oprichtingsbesluit van een intern verzelfstandigd agentschap bevat minstens:

1° een opsomming van de beleidsuitvoerende taken van gemeentelijk belang die aan het intern verzelfstandigde agentschap worden toevertrouwd;

2° een beschrijving van de operationele autonomie die aan het hoofd van het agentschap wordt gedelegeerd. Die autonomie kan betrekking hebben op:

  • a) het vaststellen en wijzigen van de organisatiestructuur van het agentschap;
  • b) de organisatie van de operationele processen met het oog op de realisatie van de afgesproken doelstellingen;
  • c) de uitvoering van het personeelsbeleid;
  • d) het aanwenden van de ter beschikking gestelde middelen voor de werking van het agentschap, de uitvoering van de doelstellingen en taken van het agentschap en het sluiten van contracten ter verwezenlijking van de opdrachten van het agentschap;
  • e) de interne controle binnen het intern verzelfstandigd agentschap;
  • f) specifieke delegaties naar gelang van de eigen aard van het intern verzelfstandigd agentschap.

Beheersovereenkomst

Tussen het college van burgemeester en schepenen en het hoofd het IVA wordt een beheersovereenkomst gesloten.

Die beheersovereenkomst regelt minstens het volgende:
1° de concretisering van de wijze waarop het agentschap zijn taken moet vervullen en van de doelstellingen ervan;
2° de toekenning van middelen voor de eigen werking en de uitvoering van de taken van het agentschap;
3° de voorwaarden waaronder eigen inkomsten of andere financieringen mogen worden verworven en aangewend;
4° de informatieverstrekking aan het college van burgemeester en schepenen.

De beheersovereenkomst geldt voor een periode die eindigt uiterlijk zes maanden na de installatie van de nieuwe gemeenteraad.

De beheersovereenkomst en de uitvoering ervan worden jaarlijks geëvalueerd door de gemeenteraad.

De bepalingen van titel IV 'Planning en financieel beheer' van het gemeentedecreet zijn van overeenkomstige toepassing op de gemeentelijke intern verzelfstandigde agentschappen, onder voorbehoud van de toepassing van de bepalingen van artikel 224 van het gemeentedecreet.