Extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm (private EVA)

Wat is een gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijk vorm?

Een gemeenschappelijk extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm (hier ook genoemd: "private EVA") is een private rechtspersoon (vereniging, stichting of vennootschap) die door de gemeente belast is met welbepaalde beleidsuitvoerende taken van gemeentelijk belang. Een gemeente kan een private EVA oprichten voor elke welbepaalde beleidsuitvoerende taak van gemeentelijk belang. Dit heeft als voordeel dat de gemeente structureel kan samenwerken met andere partners.

Kenmerken

Enkele belangrijke kenmerken van een private EVA zijn:

  • Een private EVA is privaatrechtelijk vormgegeven, wat bijvoorbeeld betekent dat het personeel een privaat statuut heeft.
  • De gemeente is per definitie lid van een private EVA. Afhankelijk van de gekozen rechtsvorm moeten er eventueel nog andere deelnemers gevonden worden. Hiervoor gelden de resp. toepasselijke regels van het vennootschapsrecht, verenigingsrecht of stichtingsrecht. In het geval van een private EVA in VZW-vorm zullen er dus nog minstens twee andere deelnemers moeten zijn.
  • Niet elke rechtspersoon mag lid worden van een private EVA. Zo sluit het gemeentedecreet andere gemeenten, provincies, de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest uit van lidmaatschap (zie art. 245 DLB).
  • De gemeente heeft het altijd voor het zeggen in een private EVA. Ze heeft de meerderheid van stemmen in de algemene vergadering en kan de meerderheid van de leden voordragen in de raad van bestuur (zie art. 246 DLB).

Oprichting

De gemeenteraad beslist over de oprichting (of de deelname in een reeds bestaande rechtspersoon) op grond van een door het college van burgemeester en schepenen opgemaakt verslag. In dat verslag worden de voor- en de nadelen van externe verzelfstandiging in de gekozen vorm afgewogen en wordt aangetoond dat het beheer binnen de rechtspersoonlijkheid van de gemeente of in de vorm van een autonoom gemeentebedrijf niet de vereiste voordelen kan bieden.

De beslissing tot oprichting of deelname, de statuten van de private EVA en het hierboven vermelde verslag moeten worden gepubliceerd op een webtoepassing van de gemeente.