Verzelfstandiging en samenwerking

Elk lokaal bestuur is belast met een aantal taken. Het lokaal bestuur kan ervoor kiezen om deze taken zelf uit te voeren of om ze uit te voeren door middel van een andere structuur of samenwerking.

Het lokaal bestuur heeft de keuze tussen verzelfstandiging en samenwerking. Gemeenten kunnen ook kiezen voor een fusie.

Verzelfstandiging

Verzelfstandiging is het afzonderen van een bepaalde taak binnen de eigen structuur (interne verzelfstandiging) of in een andere rechtspersoon (externe verzelfstandiging, al dan niet in samenwerking met andere personen). Externe verzelfstandiging kan voor een gemeente of provincie gebeuren in een autonoom gemeentebedrijf, een autonoom provinciebedrijf, een gemeentelijk of provinciaal extern verzelfstandigd agentschap van privaat recht of voor een ocmw in een ocmw-vereniging.

Samenwerking

Samenwerking duidt op het gezamenlijk uitvoeren van een taak binnen een samenwerkingsverband. Dat kan met publieke of met private partners. Samenwerking tussen besturen kan in verschillende vormen:

  • tussen gemeente en OCMW van hetzelfde grondgebied;
  • in een intergemeentelijk samenwerkingsverband;
  • in een vereniging of vennootschap voor maatschappelijk welzijn (OCMW-vereniging);
  • in een gemeentelijk of provinciaal extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm.

De diverse decreten voorzien voor elk van deze samenwerkingsvormen regelen inzake de structuur en de mogelijke deelnemers.

Fusies

Bij een fusie kiezen gemeenten ervoor om samen een grotere gemeente te vormen.

Nieuws & Artikels

Meer lezen

Vlaams Parlement neemt wijziging decreet lokaal bestuur aan

Op 15 februari 2023 nam de plenaire zitting van het Vlaams Parlement het ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur aan. Het ontwerp van decreet wordt nu ter bekrachtiging naar de Vlaamse Regering gestuurd.

Meer informatie vind je in het parlementair dossier.

Publicatiedatum
donderdag 16 februari 2023
Meer lezen
Meer lezen

Onderzoek mogelijkheden regioconformiteit van geïmpacteerde afvalintercommunales & hun deelnemende gemeenten

Het Agentschap Binnenlands Bestuur liet door EY een onderzoek uitvoeren naar de mogelijkheden tot regioconformiteit van de door de regiovorming geïmpacteerde afvalintercommunales en hun deelnemende gemeenten. Het op 29 september 2022 afgeleverde eindrapport en het addendum bij het eindrapport kan je hieronder lezen.

Publicatiedatum
donderdag 27 oktober 2022
Meer lezen
Meer lezen

Omzendbrief wijst intergemeentelijke samenwerkingsverbanden op (nieuwe) referentie vennootschapsvorm

In de recent gepubliceerde Omzendbrief KBBJ/ABB 2022/1 worden de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden expliciet gewezen op de wijzigingen die sinds 1 mei 2019 van kracht zijn in het wetboek van vennootschappen en verenigingen. Daarin is het aantal vennootschapsvormen beperkt en de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid afgeschaft. Dat laatste heeft belangrijke gevolgen voor de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.

Publicatiedatum
woensdag 23 februari 2022
Meer lezen

Recente FAQ's