Verzelfstandiging en samenwerking

Elk lokaal bestuur is belast met een aantal taken. Het lokaal bestuur kan ervoor kiezen om deze taken zelf uit te voeren of om ze uit te voeren door middel van een andere structuur of samenwerking.

Het lokaal bestuur heeft de keuze tussen verzelfstandiging en samenwerking. Gemeenten kunnen ook kiezen voor een fusie.

Verzelfstandiging

Verzelfstandiging is het afzonderen van een bepaalde taak binnen de eigen structuur (interne verzelfstandiging) of in een andere rechtspersoon (externe verzelfstandiging, al dan niet in samenwerking met andere personen). Externe verzelfstandiging kan voor een gemeente of provincie gebeuren in een autonoom gemeentebedrijf, een autonoom provinciebedrijf, een gemeentelijk of provinciaal extern verzelfstandigd agentschap van privaat recht of voor een ocmw in een ocmw-vereniging.

Samenwerking

Samenwerking duidt op het gezamenlijk uitvoeren van een taak binnen een samenwerkingsverband. Dat kan met publieke of met private partners. Samenwerking tussen besturen kan in verschillende vormen:

  • tussen gemeente en OCMW van hetzelfde grondgebied;
  • in een intergemeentelijk samenwerkingsverband;
  • in een vereniging of vennootschap voor maatschappelijk welzijn (OCMW-vereniging);
  • in een gemeentelijk of provinciaal extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm.

De diverse decreten voorzien voor elk van deze samenwerkingsvormen regelen inzake de structuur en de mogelijke deelnemers.

Fusies

Bij een fusie kiezen gemeenten ervoor om samen een grotere gemeente te vormen.

Nieuws & Artikels

Meer lezen

Omzendbrief wijst intergemeentelijke samenwerkingsverbanden op (nieuwe) referentie vennootschapsvorm

In de recent gepubliceerde Omzendbrief KBBJ/ABB 2022/1 worden de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden expliciet gewezen op de wijzigingen die sinds 1 mei 2019 van kracht zijn in het wetboek van vennootschappen en verenigingen. Daarin is het aantal vennootschapsvormen beperkt en de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid afgeschaft. Dat laatste heeft belangrijke gevolgen voor de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.

Publicatiedatum
woensdag 23 februari 2022
Meer lezen
Meer lezen

Evaluatierapport organiek kader verzelfstandiging en samenwerking

Een consortium van de universiteiten UGent en UHasselt evalueerde het organiek kader voor verzelfstandiging en samenwerking via een juridisch-bestuurskundig onderzoek. Het deed dit in opdracht van het Agentschap Binnenlands Bestuur. Het doel van dit onderzoek was na te gaan in welke mate de bestaande verzelfstandigings- en samenwerkingsvormen een antwoord bieden op actuele behoeften van lokale besturen en in welke mate zij vereenvoudigd kunnen worden.

Raadpleeg de resultaten in het evaluatierapport (pdf)

Publicatiedatum
donderdag 27 januari 2022
Meer lezen
Meer lezen

FAQ over de goedkeuringsprocedure bij oprichting en statuutwijziging van OCMW-verenigingen

Bij de oprichting van een OCMW-vereniging of bij het wijzigen van de statuten van een vereniging moet de Vlaamse Regering bepaalde beslissingen goedkeuren.

Wie welke beslissingen indient voor de welzijnsvereniging, de autonome verzorgingsinstelling en de ziekenhuisvereniging en op welke manier, lees je in deze vragen en antwoorden.

Publicatiedatum
donderdag 18 juli 2019
Meer lezen

Recente FAQ's