Noodfonds voor cultuur, jeugd, sport en media

De corona-crisis treft de sectoren cultuur, jeugd en sport zwaar. Om de lokale besturen te helpen om die sectoren bij te staan, besliste de Vlaamse Regering om hen in 2020 eenmalig 87,3 miljoen euro ter beschikking te stellen. Het grootste deel van die middelen (83,9 miljoen euro) wordt verdeeld over de lokale besturen op basis van de verdeling van de sectorale middelen voor die drie sectoren (cultuur, jeugd en sport) bij de inkanteling ervan in het gemeentefonds in 2018. De rest gaat naar de Vlaamse Gemeenschapscommissie en naar specifieke subsidies voor enkele randgemeenten rond Brussel.

Deze bijkomende financiering heeft haar rechtsgrond in het decreet van 19 juni 2020 tot het nemen van dringende maatregelen met betrekking tot de noodfondsen voor cultuur, jeugd, sport, media en de lokale besturen, en met betrekking tot de armoedebestrijding naar aanleiding van de COVID-19-pandemie.

Deze middelen zijn niet geoormerkt. De besteding ervan moet dan ook niet worden verantwoord en de besturen hoeven er niet specifiek over te rapporteren. De Vlaamse Regering zal de besteding van de middelen wel monitoren, op basis van de reguliere digitale rapportering over de BBC-jaarrekeningen over 2020 en volgende jaren (de uitgaven moeten dus niet noodzakelijk in 2020 gebeuren). Het uitgangspunt blijft echter de lokale autonomie en het vertrouwen in de lokale besturen.

Gesubsidieerd door
Vlaamse overheid
Bedrag

€ 83.999.210

Aanwending

Algemene financiering: de uitgaven kunnen zowel in 2020 als later gebeuren.

Uitbetaling

15 juli 2020

Rapportering

Geen specifieke rapportering maar wel monitoring besteding middelen via de reguliere digitale rapportering over de BBC-jaarrekeningen

Boekingswijze
  • AR: 7401/4 Andere algemene werkingssubsidies
  • BV: 0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
  • ESC: 300 Vlaamse overheid

Vraag en antwoord