Strategische projecten

De lokale besturen zijn voor de Vlaamse Regering belangrijke partners om op uitdagingen die zich stellen in onze samenleving een antwoord te kunnen bieden. De lokale besturen zijn niet het “laagste” bestuursniveau, maar het “eerste” bestuursniveau, aangezien ze als eerste in contact komen met onze burgers. Daarom wil de Regering de komende regeerperiode het lokale bestuursniveau verder versterken. De Vlaamse Regering wil dit doen door de lokale besturen beleidsinstrumenten en financiële middelen te geven om hun bestuurskracht te vergroten, door hen meer autonomie en beleidsvrijheid te geven, door het bovenlokale overheidslandschap transparanter te maken en ten slotte door de stem van de burger nog luider te laten klinken.

Om deze beleidsdoelstellingen te realiseren wordt binnen het Agentschap Binnenlands Bestuur een aantal projecten opgestart. Het gaat onder andere om de fusies van gemeenten, een commissie decentralisatie tussen de Vlaamse Regering en de lokale besturen, verbetering van de organieke regelgeving en de regiovorming. Meer informatie over de beleidsdoelstellingen kan ook teruggevonden worden in de Beleidsnota Binnenlands Bestuur en Stedenbeleid 2019-2024.

Nieuws & Artikels

Meer lezen

Erkenningsdecreet lokale geloofsgemeenschappen: tweede principiële goedkeuring uitvoeringsbesluit wijze van communicatie

De Vlaamse Regering gaf afgelopen vrijdag haar tweede principiële goedkeuring aan het besluit dat de wijze van communicatie bepaalt in het kader van het erkenningsdecreet lokale geloofsgemeenschappen van 22 oktober 2021 en het eredienstendecreet van 7 mei 2004. Het deed dit na het inwinnen van het advies van de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens. Daarnaast wijst dit besluit het Agentschap Binnenlands Bestuur aan als bevoegde instantie om de algemene protocollen voor de elektronische uitwisseling van persoonsgegevens op te stellen.

Het advies van de Raad van State wordt nu ingewonnen.

Publicatiedatum
maandag 7 februari 2022
Meer lezen
Meer lezen
kaart met referentieregio's

Vlaamse Regering verdeelt Vlaanderen in 15 referentieregio’s, Limburg blijft 1 regio

Op 4 februari 2022 besliste de Vlaamse Regering definitief over de indeling van Vlaanderen in 15 referentieregio’s. De referentieregio’s worden het afstemmingsniveau voor alle vormen van intergemeentelijke en bovenlokale samenwerking in Vlaanderen. De 42 gemeenten van de provincie Limburg zullen behoren tot 1 referentieregio. Daarnaast heeft de Vlaamse Regering 3 subregio’s afgebakend in Limburg.

Publicatiedatum
maandag 7 februari 2022
Meer lezen
Meer lezen

Procedure zwaarwichtige aanwijzingen van een tekortkoming door een bestuur van een eredienst

Na het inwinnen van het advies van de Raad van State, gaf de Vlaamse Regering op 28 januari 2022 haar definitieve goedkeuring aan het besluit dat volgende procedures bepaalt:

  • de procedure voor de beoordeling van de ontvankelijkheid van zwaarwichtige aanwijzingen van een tekortkoming door een bestuur van een eredienst;
  • de procedure voor kennisgeving aan het representatief orgaan waarin bepaald wordt welke gegevens minstens moeten vermeld worden door de Informatie- en screeningsdienst lokale geloofsgemeenschappen.

Het besluit treedt in werking 10 dagen na de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad.

Publicatiedatum
maandag 31 januari 2022
Meer lezen
Meer lezen

Erkenningsdecreet lokale geloofsgemeenschappen: inwerkingtreding uitvoeringsbesluit aanwijzing bevoegde instantie

Op 29 december 2021 is het besluit van de Vlaamse Regering tot aanwijzing van de bevoegde instantie, vermeld in artikel 18 van het Erkenningsdecreet Lokale geloofsgemeenschappen van 22 oktober 2021 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dat betekent dat dit besluit in werking treedt op 29 december 2021.

Publicatiedatum
woensdag 5 januari 2022
Meer lezen

Pagina's