Ondersteuning regiovorming

Algemene coördinatie ABB

ABB neemt de algemene coördinatie van het project regiovorming op. Dat gebeurt in nauwe afstemming met de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en het Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing.

ABB zal de voortgang van het project monitoren en op geregelde tijdstippen evalueren. Hierover wordt jaarlijks gerapporteerd aan de Vlaamse Regering.

Centraal en provinciaal toegangspunt

ABB biedt een centraal toegangspunt aan voor alle vragen over regiovorming via regiovorming@vlaanderen.be.

Daarnaast kunnen lokale besturen en de gouverneurs bij vragen over regiovorming terecht bij provinciale contactpunten. De contactpunten werken in de provinciale kantoren van ABB en bevinden zich daardoor dicht bij de lokale besturen. Als bruggenbouwers tussen de lokale besturen, de gouverneurs en ABB nemen zij volgende taken op:

  • Eerste aanspreekpunt voor lokale besturen: vragen en problemen opvangen, dispatchen en opvolgen, en antwoorden en oplossingen terugkoppelen naar de lokale besturen
  • Gouverneur ondersteunen: eerste aanspreekpunt voor gouverneur, vragen en problemen signaleren aan de gouverneur, …

Wil je te weten komen wie contactpunt is voor jouw provincie? Mail dan naar regiovorming@vlaanderen.be.

De lokale besturen hoeven voor een antwoord op hun vragen dus niet zelf op zoek naar de juiste contactpersoon binnen de Vlaamse of federale overheid. ABB registreert alle vragen, stuurt ze door naar de verantwoordelijke administratie en volgt eveneens op of de vraagsteller al een antwoord ontving.

Vragen die regelmatig terugkeren, worden verwerkt in veelgestelde vragen over regiovorming.

Vlaamse en federale impactanalyse

ABB coördineert de impactanalyse op het Vlaamse niveau en stemt af met de federale overheid voor de impactanalyse op het federale niveau.

We brengen sectorale wetten en decreten, besluiten, (financiële) instrumenten en afbakeningen in kaart, en brengen deze in lijn met de visie op de regiovorming. Dat kan gaan over regelgeving, maar ook over administratieve praktijken of het interbestuurlijk instrumentarium en het dienstverleningsaanbod van Vlaamse overheidsinstanties.

Kaartmateriaal regiovorming

ABB stelt een interactieve kaart van Vlaanderen over de regiovorming ter beschikking. Die kaart biedt de mogelijkheid de ligging van een gemeente in een referentieregio te vergelijken met de ligging in andere regionale afbakeningen.

Ondersteuningspakket grensgemeenten

Gemeenten die zich op de grens tussen twee of meer referentieregio’s bevinden en zich engageren om hun samenwerkingsverbanden af te stemmen op hun referentieregio, kunnen aanspraak maken op een juridische en technische ondersteuning op maat vanuit ABB.

Labo Regiovorming

Op 4 december 2020 verleende de Vlaamse Regering de VVSG een subsidie voor een Labo Regiovorming, voor de periode 2021-2023. Dit project heeft tot doel een ontwikkeltraject uit te werken voor regio’s die nog geen lange traditie van samenwerking hebben, regionale doorbraakprojecten te realiseren en ondersteuning te bieden aan regio’s die hun bovenlokale ruimte willen saneren.

Ontwikkeltraject

Het Labo Regiovorming organiseert voor burgemeestersfora en andere regionale overlegorganen een iteratief traject dat evolueert van de aanpak van ‘kleine’, gedeelde problemen naar grote visies. Hoe komen we van een vrijblijvend overleg naar een gedocumenteerde gesprekstafel waar afstemming en visievorming plaatsvindt? Daarbij is ook de aandacht voor het perspectief van het individuele lokale bestuur cruciaal: hoe verloopt de afstemming tussen lokale besturen en regionale verhalen? Goede voorbeelden, draaiboeken en opleidingen zullen worden aangeboden.

Regionale doorbraken

Het Labo Regiovorming gaat op zoek naar inspirerende regionale doorbraken. We zoeken een match tussen enerzijds regio’s of subregio’s waar lokale besturen klaar zijn om samen strategische doorbraken te realiseren, met alle levende krachten die in de streek actief zijn (burgers, ondernemingen, non-profit organisaties, verenigingen…), en anderzijds Vlaamse beleidssectoren die zich willen engageren om hierin mee te stappen en zich meer willen aligneren op de regionale dynamiek.

Via een open oproep kunnen regio’s en subregio’s kandideren om mee te werken aan deze regionale doorbraken. Binnen de geselecteerde regio‘s werken lokale besturen, Vlaamse overheidsinstanties, provincies en cruciale maatschappelijke actoren in gebiedscoalities samen om doorbraken te forceren. Het Labo Regiovorming zoekt naar flankerende sectorale ondersteuning. De ondersteuning van het Labo Regiovorming focust zich primair op het (inter)bestuurlijke proces en de voorwaarden tot succes op dat vlak, bijvoorbeeld vereveningsinstrumenten, interbestuurlijke dialoog en afspraken.

Rationalisatie van de bovenlokale ruimte

Op basis van goede regionale voorbeelden stelt het Labo Regiovorming een tool en een stappenplan op om de samenwerkingsverbanden binnen referentieregio’s te saneren met het oog op een transparanter bovenlokaal landschap. Met dat stappenplan worden een aantal regio’s of subregio’s begeleid. Vlaamse overheidsinstanties zitten mee aan tafel en pakken sectorale hinderpalen bij de rationalisatieoefening aan.

Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing

Het Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing zal voorzien in wetenschappelijke ondersteuning, begeleiding en evaluatie van het project regiovorming. De onderzoekslijn ‘Lokale autonomie en verantwoordelijkheid’ van het meerjarenplan 2021-2025 bevat een onderzoeksthema regiovorming.

Het Steunpunt maakt werk van een instrumentarium dat regiowerking ondersteunt. Het gaat dan over samenwerkingsmodellen, verdienmodellen, vereveningsmodellen, draaiboeken,… Het ontwikkelt deze, test ze uit en stuurt ze bij.

In 2023 zal het Steunpunt het project regiovorming evalueren en een aantal aanbevelingen formuleren voor de volgende Vlaamse Regering.