Regiovorming

De Vlaamse Regering zet in op regiovorming die van onderuit wordt opgebouwd en wordt gedragen door de lokale besturen. De burgemeesters zijn hierin de spilfiguren. Regiovorming moet de huidige verrommeling tegengaan en leiden tot minder mandaten.

Om tot een grotere coherentie te komen in de intermediaire structuren en de regionale samenwerking te stimuleren bakent de Vlaamse Regering referentieregio’s af waarbinnen alle vormen van intergemeentelijke en bovenlokale samenwerking plaatsvinden.

De kadernota van 9 oktober 2020 van de Vlaamse Regering geeft de visie op regiovorming weer en bevat een kaart met aanzet tot afbakening van 13 referentieregio’s.

De Vlaamse Regering vroeg de gouverneurs de lokale gesprekken over regioafbakening te faciliteren en een advies te formuleren op basis van de bestaande fora op bovenlokaal niveau en op basis van de input van de lokale besturen. Ook de ministers van de Vlaamse sectorale domeinen stelden een advies op.

Lees het advies van de gouverneurs en de ministers van de Vlaamse sectorale domeinen.

De Vlaamse Regering keurde op 12 maart 2021 een nieuwe kadernota (pdf) goed. Voor 4 van de 5 provincies werden de referentieregio’s afgebakend. Voor Limburg kwam er een vervolgtraject.

Op 4 februari 2022 besliste de Vlaamse Regering dat de 42 gemeenten van de provincie Limburg zullen behoren tot één referentieregio. Dit heeft als resultaat dat Vlaanderen verdeeld wordt in 15 referentieregio’s.

De Vlaamse overheid ondersteunt de regio’s op verschillende manieren. Zo verleende de Vlaamse Regering de VVSG een subsidie voor een Labo Regiovorming om een ontwikkeltraject uit te werken voor regio’s die nog geen lange traditie van samenwerking hebben, regionale doorbraakprojecten te realiseren en ondersteuning te bieden aan regio’s die hun bovenlokale ruimte willen saneren.

geografische kaart met Vlaamse regio's

Nieuws & artikels

Meer lezen

Vlaamse Regering keurt Regiodecreet definitief goed

De Vlaamse Regering gaf haar definitieve goedkeuring aan het ontwerp van decreet over de regiovorming en tot wijziging van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur. Dit na advies van de Raad van State. Het ontwerpdecreet wordt nu ingediend bij het Vlaams Parlement.

Bekijk wat dit regiodecreet precies inhoudt.

Publicatiedatum
vrijdag 14 oktober 2022
Meer lezen
Meer lezen

5 nieuwe regionale doorbraakprojecten krijgen subsidie van Labo Regiovorming

Het Labo Regiovorming van de Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) selecteerde 5 regionale doorbraakprojecten. Per regionale doorbraak voorziet het Labo in een subsidie van maximaal 25.000 euro om het project te realiseren.

Publicatiedatum
dinsdag 12 juli 2022
Meer lezen
Meer lezen

Tweede principiële goedkeuring voorontwerp van Regiodecreet

De Vlaamse Regering hechtte vandaag opnieuw haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet over regiovorming en tot wijziging van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, het Regiodecreet genoemd. Als volgende stap wordt het advies van de Raad van State ingewonnen.

Publicatiedatum
vrijdag 8 juli 2022
Meer lezen

Pagina's